Compliance

Compliance jest istotną częścią kultury korporacyjnej. Nadrzędnym celem jest ochrona pracowników, firmy, klientów i partnerów biznesowych przed szkodami.

Compliance

Compliance jest istotną częścią kultury korporacyjnej. Nadrzędnym celem jest ochrona pracowników, firmy, klientów i partnerów biznesowych przed szkodami.

Code of Conduct

Kodeks postępowania określa jasne zasady i zachowania, które mają zastosowanie do wszystkich pracowników na całym świecie. Compliance jest dla CLAAS najwyższym priorytetem, nie tolerujemy żadnych naruszeń prawa. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą przestrzegać Code of Conduct i aktywnie przyczyniać się do tworzenia i utrzymywania środowiska pracy opartego na szacunku. Kultura Compliance ma być całkowicie zgodna z naszą misją korporacyjną, w której łączymy doskonałość, przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz wartości rodzinnego przedsiębiorstwa.

Kodeks postępowania stanowi wiążące wytyczne dotyczące zgodnego z prawem i odpowiedzialnego zachowania w naszym przedsiębiorstwie, wobec partnerów biznesowych i publicznie. Ponadto Kodeks postępowania zawiera również wytyczne dotyczące właściwego podejmowania decyzji oraz informacje na temat kanałów komunikacji oferowanych przez CLAAS, tj. sposobów poufnego i bezpiecznego zasięgania porady lub zgłaszania wątpliwości dotyczących ewentualnego niewłaściwego postępowania.

Code of Conduct w 3 językach: