Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Polityka prywatności

Stan: 01.07.2021

W poniższej polityce prywatności CLAAS KGaA mbH („CLAAS”) informuje o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika na tej stronie internetowej.

A. Ogólna polityka prywatności

I. Nazwa i dane kontaktowe administratora

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Niemcy
infoclaas@claas.com

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem koncernu ds. ochrony danych osobowych można skontaktować się, korzystając z poniższych informacji:

CLAAS KGaA mbH
Datenschutzbeauftragter
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Niemcy
group.dpo@claas.com

III. Okres przechowywania

CLAAS przechowuje dane osobowe użytkownika wyłącznie dopóty, dopóki przechowywanie jest niezbędne do osiągnięcia celu ich gromadzenia względnie przetwarzania. Jeżeli zachodzi taka konieczność, CLAAS przechowuje dane użytkownika w okresie trwania relacji handlowych. Obejmuje to w szczególności działania zmierzające do sfinalizowania i realizacji umowy.

Dane osobowe użytkownika są ponadto przechowywane dopóty, dopóki i o ile jest to niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych lub ustawowych. Wobec tego przetwarzamy dane użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań z zakresu dokumentowania i przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego lub podatkowego. Przechowywane tam terminy przechowywania względnie dokumentowania danych wynoszą sześć lat zgodnie z przepisami prawa handlowego zawartymi w § 257 HGB [niemiecki kodeks handlowy] oraz nawet dziesięć lat na podstawie przepisów prawa podatkowego zawartych w § 147 AO [niemiecka ordynacja podatkowa], jeżeli dane nie są nadal niezbędne do celów podatkowych (np. jeżeli ciągle toczy się postępowanie kontrolne przedsiębiorstwa). Terminy rozpoczynają bieg z momentem zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał dokument.

Jeżeli dane przestają być niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, są one regularnie usuwane, chyba że użytkownik udzielił CLAAS zgody na przetwarzanie swoich danych i/lub ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadnione interesy CLAAS, np. w celu odzyskania klienta bądź obrony w przypadku roszczeń w ramach sporów prawnych. W przypadku przetwarzania danych w przypadku obrony przed roszczeniami prawnymi w ramach sporów prawnych okres przechowywania jest zależny również od ustawowych terminów przedawnienia. Zgodnie z §§ 195 i nast. BGB (niemiecki kodeks cywilny) wynoszą one nawet 30 lat, przy czym właściwy termin przedawnienia wynosi 3 lata, poczynając od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie. W takim przypadku przetwarzanie ulega ograniczeniu, tzn. zostaje ograniczone do minimum niezbędnego w tym zakresie i zablokowane do innych celów.

Powyższe nie obowiązuje, jeżeli w szczególnej polityce prywatności postanowiono inaczej.

IV. Kategorie odbiorców

 • Starannie dobrani usługodawcy. Dostęp do danych uzyskują usługodawcy działający na nasze zlecenie, którzy wspierają nas w utrzymywaniu relacji handlowych. Są to przedsiębiorstwa reprezentujące następujące branże: hosting, zarządzanie danymi, serwisowanie oprogramowania, serwisy e-mail, usługi IT (mp. serwis i wsparcie techniczne, migracja danych), consulting, usługi w ramach First, Second und Third Level Support, call center, zarządzanie klientami, lettershops, marketing, technologie medialne, telekomunikacja, CRM oraz lead management, tracking, agencje reklamowe, compliance, usuwanie odpadów (np. niszczenie dokumentów), firmy analityczne, usługi finansowe, dostarczanie przesyłek i logistyka, usługi poligraficzne, dostawcy usług technologicznych (np. w zakresie osprzętu i wyposażenia). Jeżeli ponadto wykorzystywane są inne kategorie usługodawców, są one opisane w stosownej szczególnej polityce prywatności.
 • Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym. Ponadto przekazujmy dane użytkownika podmiotom zewnętrznym, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa lub postanowienia umowy i/lub przez użytkownika została wyrażona stosowna zgoda. Pod tym warunkiem można przekazywać dane adresatom reprezentującym poniższe kategorie: Urzędy i instytucje publiczne (np. prokuratura, policja, urzędy skarbowe, organy nadzorcze w zakresie ochrony danych) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania instytucjonalne, jeżeli jest to w Twoim interesie lub jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f względnie c RODO.
 • Przekazywanie danych w ramach grupy CLAAS. Przekazujemy dane użytkownika innym przedsiębiorstwom w ramach Grupy CLAAS lub udzielamy im dostępu do danych użytkownika. Jeżeli odbywa się to w celach administracyjnych, opiera się to na naszym uzasadnionym interesie w realizacji wewnętrznych celów administracyjnych oraz sprawozdawczości w ramach koncernu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Jeżeli odbywa się to w celu uruchomienia procedury finalizacji umowy z inicjatywy użytkownika względnie wypełnienia zobowiązań umownych lub za zgodą użytkownika, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO względnie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Jeżeli jesteśmy do tego uprawnieni na mocy przepisów prawa, podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO. W odniesieniu do przetwarzania danych wykraczającego poza ten zakres odsyłamy do szczególnej polityki prywatności.
 • Podmioty zewnętrzne, z którymi utrzymujemy bieżące relacje handlowe. O ile jest to niezbędne do uruchomienia procedury finalizacji umowy względnie wypełnienia zobowiązań umownych lub następuje za zgodą użytkownika, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO względnie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo, podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO.

V. Przekazywanie danych do krajów zewnętrznych

Jeżeli przekazujemy dane osobowe użytkownika samodzielnie lub za pośrednictwem usługodawców w państwach spoza Unii Europejskiej, wówczas przestrzegamy stosownych szczególnych postanowień art. 44 i nast. RODO, zobowiązując również naszych usługodawców do przestrzegania tych regulacji. Z tego względu będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika tylko z zastrzeżeniem poziomu ochrony zapewnianego przez RODO w krajach spoza Unii Europejskiej. Ten poziom ochrony jest zapewniany w szczególności na mocy decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony lub przez odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO.

Przekazywanie danych do krajów zewnętrznych (państw spoza UE względnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG) ma miejsce np. wówczas, gdy

 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub realizacji zgłoszeń użytkownika.
 • gdy jest to konieczne w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 • jest to wymagane przepisami prawa lub użytkownik udzielił stosownej zgody.
 • odbywa się to w ramach przetwarzania danych z upoważnienia w przypadku korzystania z usług oferentów.

Jeżeli w odniesieniu do danego kraju nie została podjęta żadna decyzja KE w sprawie poziomu ochrony danych odpowiadającego standardom europejskim w tym zakresie, na mocy odpowiednich umów zapewniamy odpowiedni poziom ochrony praw i swobód użytkownika. Takie uzgodnienie jest zapewnione albo występowaniem stosownego poziomu ochrony danych u odbiorcy danych albo przez zawarcie tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej z odbiorcą. W innym przypadku możemy dokonywać przekazywania danych również na podstawie wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem od momentu cofnięcia, por. sekcja A.VII. Jeżeli użytkownik potrzebuje dokładniejszych informacji, może skontaktować się z nami, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych, co nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jeżeli opieramy przetwarzanie danych przed odbiorców bez należytego poziomu ochrony danych jedynie na zgodzie użytkownika, zwracamy uwagą na poniższe ryzyka: Wówczas zachodzi ewentualność braku stosownych rozwiązań, które zapewniłyby odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika, brak organu nadzorczego ochrony danych, trudności w skorzystaniu z lub brak poszanowania dla praw przysługujących osobie, której dotyczą dane osobowe, brak kontroli dalszego przetwarzania danych oraz przekazywania ich podmiotom zewnętrznym.

Dokładniejsze informacje są ewentualnie dostępne w szczególnej polityce prywatności.

VI. Zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych

Jeżeli w szczególnej polityce prywatności nie postanowiono inaczej, użytkownik nie jest zobowiązany do udostępniania swoich danych ani ustawowo ani umownie.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie art. 15 RODO użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o zapisanych danych dotyczących jego osoby. Jeżeli przetwarzaniu podlegały nieprawidłowe dane osobowe, zgodnie z art. 16 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do ich sprostowania. Jeżeli zachodzą przesłanki ustawowe, użytkownik może zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych (art. 17, 18 i 21 RODO). Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik może w przypadku danych, które są automatycznie przetwarzane na podstawie udzielonej przez niego zgody lub na podstawie zawartej z nim umowy, skorzystać z prawa możliwości przeniesienia danych.

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

1. Użytkownik ma prawo z przyczyn, które wynikają z jego szczególnej sytuacji, w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów).

Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw, CLAAS zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, chyba że CLAAS jest w stanie wykazać nadrzędne względy uzasadniające przetwarzanie, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami użytkownika, bądź też gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. CLAAS przetwarza dane osobowe użytkownika w celu realizacji marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych do celów takiego marketingu.

Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, CLAAS zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w tym celu.

Sprzeciw można wyrazić w dowolnej formie i w miarę możliwości należy przesłać go na adres:

privacy@claas.com

Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Zgodę można wycofać w dowolnej formie. Użytkownik może skontaktować się w tym celu, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji A. II. Jeżeli CLAAS udostępni inne możliwości wycofania zgody (np. link do rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości e-mail z newsletterem), użytkownik zostanie o tym powiadomiony w szczególnej polityce prywatności.

Użytkownik może dochodzić swoich praw względem CLAAS, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji A. II.

Jeżeli użytkownik jest zdania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa o ochronie danych, wówczas może skorzystać z prawa do złożenia skargi w stosownym organie nadzorczym z zakresu ochrony danych. (art. 77 RODO).

Oczywiście użytkownik może również złożyć skargę do Inspektora ochrony danych osobowych CLAAS (privacy@claas.com).

Jeżeli użytkownik skorzysta z praw w zakresie ochrony danych jako osoba, której dane dotyczą, będziemy przetwarzać dane użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO w powiązaniu z art. 15-22, 12 ust. 3-6 RODO oraz art. 7 ust. 3 RODO. Obejmuje to przetwarzanie danych użytkownika w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, zażądanie dodatkowych danych w celu stwierdzenia tożsamości. Czynimy, to, opierając się na naszym zobowiązaniu prawnym w myśl art. 12 ust. 6 RODO. Obejmuje to przekazywanie odbiorcom danych w myśl art. 19 RODO, jeżeli dotyczy to wniosków o skorygowanie danych, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych (art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO) oraz stosownej komunikacji z tymi odbiorcami (art. 19 RODO) oraz użytkownikiem jako osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO).

B. Szczególna polityka prywatności w zakresie publicznego udostępniania naszej strony internetowej

I. Publiczne udostępnianie naszej strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego wykorzystywania strony internetowej, tzn. kiedy użytkownik nie zarejestruje się lub przekazuje informacje CLAAS w inny sposób (np. za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego), CLAAS gromadzi tylko te dane osobowe, które jego przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi. Gromadzenie danych jest wymogiem technicznym wyświetlania użytkownikowi strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Zapisywanie w plikach dziennika (także poza ramami odwiedzanej strony) jest niezbędne w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz bezpieczeństwa systemów IT. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes ze skutkiem od momentu wyrażenia sprzeciwu, por. sekcja A. VII. W wyżej wymieniowych celach leży również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Poniższe kategorie danych są gromadzone podczas wizyty na stronie internetowej: Dane dotyczące użytkowania i komunikacji, techniczne dane dokumentacyjne i protokołowe, np.

 • data i godzina dostępu
 • różnica względem strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT)
 • adres IP
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • strona internetowa, z której otwarto stronę internetową
 • strona internetowa, którą otwarto za pośrednictwem strony internetowej (treść żądania)
 • odwiedzone strony na stronie internetowej
 • komunikat, czy otwarcie przebiegło pomyślnie
 • ilość przesłanych danych
 • informacje o typie przeglądarki, języku i stosowanej wersji
 • system operacyjny

Dane zostają usunięte, gdy tylko przestają być wymagane dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. W przypadku udostępniania strony internetowej ma to miejsce wówczas, gdy dana sesja jest zakończona. W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika jest tak najpóźniej po 30 dniach. Zapisywanie danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

W celu wyświetlania treści zewnętrznych na naszej stronie internetowej (np. zintegrowania IFRAME w celu wyświetlania katalogu CLAAS Collection) przekazujemy wyżej wymienione dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym (np. spółkom grupy CLAAS). Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na kształtowaniu naszej strony internetowej w taki sposób, by była bardziej interesująca i użyteczna dla użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes ze skutkiem od momentu wyrażenia sprzeciwu, por. sekcja A.VII.

II. Korzystanie z serwisów (np. pliki cookie, narzędzia analityczne i remarketingowe)

CLAAS korzysta w tej witrynie internetowej z usług (np. plików cookie, narzędzi analitycznych i remarketingowych). Przy użyciu tych usług CLAAS zapisuje informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w przeglądarce) i/lub uzyskuje dostęp do informacji, które są już zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje te mogą być zarówno osobiste, jak i niezależne od odniesienia do konkretnej osoby. Jeśli ma to zastosowanie, po zapisaniu lub uzyskaniu dostępu następuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wybraną przez użytkownika kategorią.

CLAAS korzysta z następujących usług w następujących kategoriach:

Jeśli korzystanie z usługi (tj. przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym i/lub dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika) jest technicznie konieczne, podstawę prawną stanowi art. 25 ust. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach elektronicznych (TTDSG) w połączeniu z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, f RODO. Informacje te mogą być zarówno osobiste, jak i niezależne od odniesienia do konkretnej osoby. Jeżeli po zapisaniu lub uzyskaniu dostępu następuje przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika, dane te przetwarzamy w zakresie, w jakim jest to niezbędne

 • do wypełnienia umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO) lub
 • jest to wymagane przepisami prawa (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO)
 • jest to niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes ze skutkiem na przyszłość, por. sekcja A. VII. Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie poprzez dokonanie stosownych ustawień w swojej przeglądarce. 

Podstawą prawną do korzystania z usług (tj. przechowywania informacji w urządzeniu końcowym i/lub dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika) z kategorii analizy statystycznej, marketingu, funkcji dodatkowych jest § 25 ust. 1 pkt 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych w telekomunikacji i mediach elektronicznych (TTDSG) w połączeniu z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody. Informacje te mogą być zarówno osobiste, jak i niezależne od odniesienia do konkretnej osoby. Jeśli po zapisaniu lub uzyskaniu dostępu następuje przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zgodnie z jego wyborem kategorii, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO w oparciu o udzieloną zgodę.

Zgoda użytkownika obowiązuje przez sześć miesięcy. Po tym okresie użytkownik zostanie ponownie poproszony o wyrażenie zgody. Poprosimy go również wówczas o ponowne wyrażenie zgody na wyświetlanie banera pliku cookie, jeżeli dojdą nowe usługi na niniejszej stronie internetowej lub jeżeli usługi zmienią się w taki sposób, że będziemy potrzebować ponownej zgody, aby móc dalej korzystać z serwisów (np. w przypadku zmian celów).

Proszę mieć na uwadze, że indywidualne ustawienia przeglądarki użytkownika mogą ewentualnie skutkować tym, że ustawienia użytkownika (np. zgoda użytkownika) nie będą mogły być przechowywane długoterminowo i w przypadku każdej wizyty na naszej stronie internetowej będziemy ponownie prosić użytkownika o wyrażenie zgody.

III. Analiza statystyczna obejmująca strony internetowe – wspólna odpowiedzialność

W celu dokonywania analizy statystycznej obejmującej strony internetowe dane użytkownika są poprzez zachowanie użytkownika, które gromadzimy za pomocą Google Analytics na stronie internetowej (operator: CLAAS KGaA mbH), stronie internetowej https://configurator.claas.com (operator: CLAAS Global Sales GmbH), stronie internetowej https://accounts.claas.com/ (operator: CLAAS KGaA mbH) oraz https://connect.claas.com (operator: CLAAS Global Sales GmbH), łączone i analizowane przez CLAAS KGaA mbH oraz CLAAS Global Sales GmbH.

Podmiotami ponoszącymi wspólną odpowiedzialność są CLAAS KGaA mbH1 oraz CLAAS Global Sales GmbH2.

Inspektor ochrony danych osobowych CLAAS KGaA mbH oraz CLAAS Global Sales GmbH jest dostępny zgodnie z poniższym: CLAAS KGaA mbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Niemcy, group.dpo@claas.com.

Strony ustaliły, że operator danej strony internetowej udostępnia informacje zgodnie z art. 13, 14 RODO. Praw osób, których dane dotyczą, można dochodzić bezpośrednio u danego operatora.


C. Szczególna polityka prywatności w zakresie rozpatrywania (ogólnych) zgłoszeń i skarg oraz związanej z tym komunikacji (np. prośby o udzielenie informacji, zamówień lub wsparcia technicznego, prośby o kontakt telefoniczny).

Użytkownik ma możliwość kontaktowania się z CLAAS, korzystając z danych kontaktowych zapisanych na tej stronie internetowej lub z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika, aby rozpatrzyć jego sprawę, udzielić mu odpowiedzi lub ustosunkować się do jego skargi.

Polega to na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zajmowaniu się zgłoszonymi nam sprawami oraz rozpatrywaniu skarg i ustosunkowywaniu się do nich, a także komunikowaniu się z klientami i interesantami. Użytkownik ma prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w dowolnym momencie, por. sekcja A. VII. Jeżeli przetwarzanie danych służy uruchomieniu procedury finalizacji umowy, wówczas przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Dane niezbędne do zareagowania na nawiązanie kontaktu przez użytkownika są oznaczone gwiazdką (*) jako pola obowiązkowe. Ponadto użytkownik może nam dobrowolnie udostępnić dalsze dane. Są to osobiste dane identyfikacyjne (np. zwrot, imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail), dane przedsiębiorstwa (np. firma, adres) oraz dane dotyczące treści komunikacji (jeżeli użytkownik pozostawi nam dodatkowe informacje dotyczącej jego sprawy).

Ponadto przetwarzamy dane dotyczące użytkowania i komunikacji (np. adres IP, data i godzina zapytania użytkownika). Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności niniejszej strony internetowej oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Oprócz udzielania odpowiedzi na zapytania i rozpatrywania skarg wykorzystujemy dane do celów reklamowych i marketingowych, por. sekcja D. niniejszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.

W razie potrzeby przekazujemy dane użytkownika również podmiotom trzecim, przykładowo partnerowi sprzedażowemu CLAAS, który jest odpowiedzialny za użytkownika lub został przez niego wybrany, partnerom CLAAS (np. importerom) bądź przedsiębiorstwom koncernowym w ramach Grupy CLAAS, jeżeli jest to wymagane, aby ustosunkować się do sprawy użytkownika i sfinalizować ją.

CLAAS zapisuje dane użytkownika, aby móc wspierać go optymalnym poradnictwem. Dane osobowe użytkownika są zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika, a następnie usuwane, chyba że jesteśmy uprawnieni bądź zobowiązani na mocy przepisów, umowy lub na podstawie zgody użytkownika do przechowywania danych przez dłuższy okres. Dokładniejsze informacje są dostępne w sekcji A.III. niniejszej informacji w sprawie ochrony danych. Na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika i/albo dalszych uznanych prawnie okoliczności zezwalających, w szczególności naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, można nadal przechowywać dane użytkownika, np. w celu utrzymania lub odzyskania klienta oraz w związku z obroną roszczeń prawnych. W przypadku przetwarzania danych użytkownika w przypadku obrony przed roszczeniami prawnymi w ramach sporów prawnych okres przechowywania jest zależny również od ustawowych terminów przedawnienia (np. zgodnie z prawem cywilnym oraz przepisami o odpowiedzialności cywilnej producenta za wady produktu). Nasza infrastruktura techniczna jest w odniesieniu do zapisywania danych użytkownika oparta na zasadach niezbędności i celowości. Odpowiednio spółki koncernu względnie spółki partnerskie uzyskują dostęp do takich danych, jakich one potrzebują do realizacji swoich zadań. Dokładniejsze informacje są dostępne w sekcji A.IV.

D. Łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych

Ta strona internetowa zawiera łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych (np. spółek Grupy CLAAS). Otwarcie odpowiedniego linku powoduje otwarcie strony internetowej podmiotu zewnętrznego w nowym oknie. Niniejsza polityka prywatności nie rozciąga się na przetwarzanie danych mające miejsce na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego.