Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Wskazówki prawne i ochrona danych

Bardzo dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Informacje zgodnie z art. 13, 14 i 26 ust. 2 zd. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wersja: 10.05.2023

W poniższej Polityce Prywatności, CLAAS Polska Sp. z.o.o. (“CLAAS”), bądź Państwa Autoryzowany Dystrybutor CLAAS (“Autoryzowany Dystrybutor CLAAS”) przekazał informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i osób zainteresowanych. Jeżeli CLAAS albo Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS przetwarzają Państwa dane, są również określani jako "my" lub "nas”. CLAAS i Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS udzielają informacji jako odrębne podmioty odpowiedzialne, chyba że Polityka Prywatności stanowi inaczej. Dostęp do aktualnej wersji niniejszej informacji o ochronie danych osobowych można uzyskać za pośrednictwem https://www.claas.pl/zakup-finansowanie/kontakt/wskazowki-prawne-i-ochrona-danych/ochrona-danych Politykę prywatności można również w każdej chwili otrzymać bezpłatnie pocztą od CLAAS lub Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość na adres kontaktowy zgodnie z sekcją A.I.


Spis treści:
A.    Ogólne informacje o ochronie danych osobowych
B.    Sprzedaż produktów i usług
C.    Świadczenie usług i utrzymanie, wsparcie techniczne
D.    Obsługa klienta
E.    Środki kontroli biznesowej i optymalizacji naszych procesów biznesowych
F.    Współpraca w zakresie sprzedaży i obsługi klienta (w tym procesy administracyjne)
G.    Komunikacja marketingowa (w tym badania satysfakcji klientów, badania rynku i opinii)
H.    Kontrola produktów, bezpieczeństwo produktów
I.    Zapewnienie jakości, doskonalenie produktów i rozwój nowych produktów
J.    Zarządzanie wydarzeniami
K.    Transakcje korporacyjne
L.    Środki bezpieczeństwa dot. budynków i zakładów


A.    Ogólne informacje o ochronie danych osobowych

I.    Nazwa i dane kontaktowe administratorów danych oraz dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych jest:

CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk, Polska
Telefon +48 618 34-9800
E-mail: daneosobowe@claas.com


Z inspektorem ochrony danych Grupy CLAAS można się skontaktować w następujący sposób:

CLAAS KGaA mbH

FAO the Group Data Protection Officer

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germany

privacy@claas.com

albo

Autoryzowany Dystrybutor CLAAS odpowiedzialny za Państwa lub przez Państwa wybrany (dalej: “Autoryzowany Dystrubutor CLAAS”). https://claas.pl/zakup-finansowanie/dealer_pl/dealerlocator

W każdej chwili mogą Państwo też zadzwonić, aby dowiedzieć się, który z Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS jest za Państwa odpowiedzialny [+48 618 34-9800].

Jeżeli Autoryzowany Dystrybutor CLAAS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jego dane kontaktowe można znaleźć na jego stronie. Można również w każdej chwili zażądać takich informacji od CLAAS, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

 
II.    Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub przetwarzane. W razie potrzeby przechowujemy Państwa dane przez okres trwania relacji biznesowych. W szczególności obejmuje to zainicjowanie i wykonanie umowy.
Przechowujemy również Państwa dane osobowe, jeśli i tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. Przetwarzamy zatem Państwa dane w celu wypełnienia obowiązków dowodowych i związanych z retencją danych wynikających z prawa handlowego lub podatkowego.
Jeżeli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są one zazwyczaj usuwane, chyba że udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych lub dalsze przetwarzanie jest konieczne na podstawie naszych uzasadnionych interesów, np. w celu odzyskania klientów lub obrony przed roszczeniami prawnymi w postępowaniu sądowym. Dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane dane, zostaną one usunięte lub zanonimizo-wane, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku lub nie uprawniają nas do zachowania części lub całości danych.W tym przypadku przetwarzanie będzie ograniczone, tzn. ograniczone do minimum niezbędnego do tego celu i niedozwolone do innych celów.
Powyższe nie ma zastosowania, jeśli w specjalnej Polityce Prywatności zaznaczono inaczej.


III.    Kategorie odbiorców

1.    Starannie dobrani usługodawcy. Dostęp do danych otrzymają usługodawcy, którym powierzyliśmy zadanie i którzy wspierają nas w realizacji stosunków handlowych. Są to firmy z kategorii dostawców usług hostingowych, zarządzania danymi, oprogramowania jako usługi, usług poczty elektronicznej, usług IT (np. konserwacja i wsparcie, migracja danych), doradztwa, usługodawcy w ramach wsparcia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, usług call center, zarządzania klientami, lettershopów, marketingu, technologii medialnej, telekomunikacji, zarządzania relacjami z klientami i leadami, dostawców usług lokalizacyjnych, agencji internetowych, compliance, usług utylizacji (np. niszczarki dokumentów), firmy przeprowadzające dla nas analizy, dostawcy usług zarządzania finansami, usługi wysyłkowe i logistyczne, usługi drukarskie, dostawcy usług technologicznych (np. dla sprzętu i akcesoriów), zarządzanie wydarzeniami. Dalsze kategorie usługodawców, z których usług korzystamy, znajdują się w odpowiedniej specjalnej Polityce Prywatności.


2.    Przekazywanie danych w ramach grupy CLAAS.
a.    Przez CLAAS do CLAAS KGaA mbH (Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Germany) do wewnętrznych celów administracyjnych, w szczególności do zarządzania danymi podstawowymi, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, przeprowadzania audytów i przeglądów specjalnych, wewnętrznych dochodzeń i sprawozdawczości grupowej, księgowości grupowej, controllingu, zarządzania ryzykiem, sprawozdawczości, operacji zabezpieczających i odzyskiwania systemów informatycznych (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w sporach sądowych
b.    Przez CLAAS oraz CLAAS Service oraz Parts GmbH (Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Germany) w celu uzyskania wsparcia technicznego, prowadzenia cyfrowej historii serwisu i konserwacji, aby mogli Państwo swobodnie wybrać Autoryzowanego Dystrubutora CLAAS, w celu komunikacji reklamowej, raportowania oraz dostarczania produktów i usług, które zostały zamówione lub wykorzystane, w tym zaopatrzenia (np. bezpośrednia dostawa części zamiennych do kombajnów), korzystania z usług wsparcia (np. wsparcie produktu i klienta), rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych, wartości firmy i zwrotu kosztów, kalkulacji cen, monitorowania produktu, bezpieczeństwa produktu, ochrony produktu, zapewnienia jakości, usprawnienia procesów biznesowych, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w sporach sądowych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobiegania naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów informatycznych (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych;
c.    Przez CLAAS do CLAAS Global Sales GmbH (Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Germany) w celu dalszego rozwoju i ulepszania produktów, usług i procesów, raportowania, dostarczania żądanych lub używanych produktów i usług, korzystania z usług wsparcia (np. wsparcia produktu i klienta), komunikacji marketingowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w postępowaniu sądowym, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, kontroli, zarządzania ryzykiem, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobiegania naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzanie ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych;
d.    Przez 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG (Hausvogteiplatz 10, 10117 Berlin, Germany) w celu obsługi klienta i produktów oraz rozpatrywania Państwa zapytań, a także dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w postępowaniu sądowym, zapewnienia wymogów zgodności, udoskonalenia produktów, usług i procesów biznesowych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych;
e.    Przez CLAAS Financial Services SAS  Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce, (ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa). w celu obsługi klienta i produktów oraz rozpatrywania Państwa zapytań, a także dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w postępowaniu sądowym, zapewnienia wymogów zgodności, udoskonalenia produktów, usług i procesów biznesowych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych;
f.    Przez CLAAS E-Systems GmbH (Sommerkämpen 11, 49201 Dissen a.T.W). w celu obsługi klienta i produktów oraz rozpatrywania Państwa zapytań, a także dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w postępowaniu sądowym, zapewnienia wymogów zgodności, udoskonalenia produktów, usług i procesów biznesowych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controlling, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych;
g.    Przekazywanie danych przez podmioty z Grupy CLAAS do CLAAS
-    przez CLAAS Global Sales GmbH do CLAAS w celu dostarczenia żądanych lub używanych produktów i usług, korzystania z usług wsparcia (np. wsparcia produktu i klienta), śledzenia i reagowania na Państwa zapytania (np. jeśli złożą Państwo zapytanie za ich pośrednictwem offline lub za pomocą obsługiwanych przez nich aplikacji online, jeśli za przetwarzanie tych zapytań odpowiada CLAAS lub Autoryzowany Dystrybutor CLAAS na terytorium sprzedaży CLAAS), komunikacji marketingowej, pozyskiwania nowych klientów, zarządzania sprzedażą, doskonalenia naszych produktów, usług i procesów biznesowych, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, serwisowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
-    przez CLAAS Service oraz Parts GmbH do CLAAS w celu zapewnienia wsparcia technicznego oraz żądanych lub używanych produktów i usług, w tym zaopatrzenia, śledzenia i odpowiadania na Państwa zapytania (np. jeśli złożą Państwo zapytanie offline lub online do CLAAS lub spółek z grupy CLAAS, za którego rozpatrzenie odpowiada CLAAS lub Autoryzowany Dystrybutor CLAAS na terytorium sprzedaży CLAAS), monitorowania produktów i bezpieczeństwa produktów, zapewnienia jakości, ochrony produktów, usprawnienia naszych procesów biznesowych, świadczenia usług wsparcia (np. wsparcia produktów i klienta), weryfikacji roszczeń o zwrot kosztów (np. gwarancja, wartość firmy i roszczenia o zwrot kosztów), kalkulacji cen, komunikacji reklamowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w sporach sądowych, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, zabezpieczenia operacji i odtworzenia systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
-    przez CLAAS KGaA mbH do CLAAS w celu śledzenia i odpowiadania na Państwa zapytania (np. jeśli złożą Państwo zapytanie za ich pośrednictwem w trybie offline lub za pomocą obsługiwanych przez nich aplikacji online, jeśli za przetwarzanie tych zapytań odpowiada CLAAS lub Autoryzowany Dystrybutor na terytorium sprzedaży CLAAS), w wewnętrznych celach administracyjnych, w szczególności w celu zarządzania danymi podstawowymi, w celu kontroli biznesowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w postępowaniu sądowym, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, zabezpieczanie operacji i przywracanie systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
-    przez 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG w celu obsługi klienta i produktów oraz obsługi Państwa zapytań, jak również dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w sporach sądowych, zapewnienia zgodności z wymogami, zapewnienia zgodności z wymogami (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i odtworzenia systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi.
-    przez CLAAS Financial Services SAS  Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce, (ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa) w celu obsługi klienta i produktów oraz obsługi Państwa zapytań, a także dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w sporach sądowych, zapewnienia wymogów zgodności, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów informatycznych (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzania incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacja naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi.
-    przez CLAAS E-Systems GmbH (Sommerkämpen 11, 49201 Dissen a.T.W) w celu obsługi klienta i produktów oraz obsługi Państwa zapytań, a także dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, dochodzenia roszczeń prawnych, obrony w sporach sądowych, zapewnienia wymogów zgodności, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów informatycznych (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacja naszych i ich celów sprzedażowych, usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi.

h.    Przekazujemy spółkom Grupy CLAAS aktualizacje danych z Państwa bazy adresowej w celu przetwarzania prawidłowych danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionym celu. Aby uzyskać więcej informacji, można w każdej chwili skontaktować się z CLAAS (patrz sekcja A.I).
i.    Podstawą prawną przekazania danych zgodnie z Sekcją III.2. jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów w wymienionych tam celach. Jeśli Państwa dane są przekazywane w celu zawarcia umowy z Państwa inicjatywy lub jeśli przekazanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub odbywa się za Państwa zgodą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych przez prawo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.


3.    Przekazywanie danych osobom trzecim, z którymi CLAAS utrzymuje stałe relacje biznesowe (w szczególności Autoryzowanym Dystrybutorom CLAAS, autoryzowanym partnerom serwisowym CLAAS) w celu monitorowania i odpowiadania na Państwa zapytania (np. jeśli złożą Państwo zapytanie offline lub online do CLAAS lub spółek z grupy CLAAS, za rozpatrzenie którego odpowiada CLAAS lub Autoryzowany Dystrybutor CLAAS na terytorium sprzedaży CLAAS (np. prośba o jazdę próbną, zapytania ofertowe), w celu pozyskania nowych klientów i obsługi klienta (w tym wspólnie z Autoryzowanym Dystrybutorem CLAAS), zarządzania sprzedażą, w tym monitorowania sukcesu. Jeśli nie wybrali Państwo Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS, przekażemy Państwa zapytanie do Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS odpowiedzialnego za Państwa w Państwa regionie. Przekazujemy aktualizacje danych do Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS, których dodali Państwo do swojej bazy adresowej. Ponadto CLAAS przekazuje dane Autoryzowanemu Dystrybutorowi CLAAS w celu wypełnienia zobowiązań umownych w ramach przeprowadzania lub organizowania jazd próbnych i pokazów maszyn, szkoleń, kalkulacji cen, realizacji zamówień, sprawdzania wniosków o udzielenie gwarancji, rękojmi i wartości firmy, pośredniczenia w finansowaniu, rejestracji imprez, zapewnienia jakości, monitorowania produktów, obrony i bezpieczeństwa produktów, ulepszania produktów, usprawniania naszych procesów sprzedaży i obsługi, przeprowadzania analiz rynkowych, zapewnienia praw z zakresu ochrony danych, marketingu bezpośredniego, zarządzania danymi klientów, przekazywania zainteresowanych stron. Podstawą prawną przekazywania danych zgodnie z punktem III.3. jest art. 6 ust. 1 lit f RODO na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w realizacji wyżej wymienionych celów. Jeśli Państwa dane są przekazywane w celu zainicjowania umowy lub jeśli przekazanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub odbywa się za Państwa zgodą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO lub art. 6 ust. 1 lit a RODO. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych przez prawo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.
4.    Przekazywanie danych od Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS do Grupy CLAAS za pośrednictwem systemów udostępnianych przez spółki Grupy CLAAS:
a.    CLAAS w celu wypełnienia zobowiązań umownych w ramach wykonywania lub organizowania jazd próbnych i pokazów maszyn, szkoleń, w celu obsługi klienta (w tym wspólnie z Autoryzowanym Dystrybutorem CLAAS), w celu obliczania cen, zarządzania systemem motywacyjnym i prowizyjnym, przetwarzania zamówień, sprawdzania zgłoszeń gwarancyjnych, rękojmi i dobrej woli, pośrednictwa w finansowaniu, w celu przetwarzania Państwa zapytań przez odpowiedzialną spółkę sprzedażową (np. śledzenie reklamacji), w celu rejestracji na wydarzenia CLAAS, w celu zapewnienia jakości, monitorowania produktu, ochrony i bezpieczeństwa produktu, doskonalenia produktu, usprawnienia naszych procesów sprzedaży i obsługi, realizacji analiz rynkowych, przetwarzania praw do ochrony danych, marketingu, raportowania, kontroli sprzedaży, zarządzania danymi klientów, kierowania odpowiednich działań do zainteresowanych stron, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazu prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, kontrolowania, zarządzania ryzykiem, prowadzenia działań zabezpieczających i przywracania systemów informatycznych (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji celów usługowych i administracyjnych, wykonania wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
b.    CLAAS Service oraz Parts GmbH w celu obsługi klienta, do obliczania cen, przetwarzania zamówień, w ramach korzystania lub świadczenia wsparcia technicznego i związanego z produktem, do rozpatrywania roszczeń o zwrot kosztów (np. w przypadku zgłoszeń z tytułu rękojmi, gwarancji i dobrej woli), przy przetwarzaniu Państwa zapytań (np. monitorowanie reklamacji), w celu zapewnienia jakości, monitorowania produktu, ochrony produktu i bezpieczeństwa produktu, ulepszenia produktu, usprawnienia naszych procesów sprzedaży i obsługi, , komunikacji marketingowej, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, ochrona i przywracanie systemów IT), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji, celów usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
c.    CLAAS Global Sales GmbH w celu wsparcia klienta i produktu (np. przez odpowiedzialnego kierownika produktu CLAAS), komunikacji reklamowej, usprawnienia procesów sprzedaży, produktów i usług, zapewnienia wsparcia związanego z produktem w ramach obsługi klienta, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywrócenia systemów informatycznych (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji, celów związanych z obsługą i administracją, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
d.    CLAAS KGaA mbH w celu zarządzania danymi podstawowymi, usprawnienia procesów sprzedaży i obsługi, analiz rynkowych, , marketingu, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobiegania naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, kontroli, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i odtworzenia systemów IT (logowanie, monitorowanie, obrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji celów usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych,;
e.    365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG w celu wsparcia klientów i produktów oraz obsługi Państwa zapytań, oprócz dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, ochrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji celów serwisowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
f.    CLAAS Financial Services SAS  Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce w celu wsparcia klientów i produktów oraz obsługi Państwa zapytań, oprócz dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazu prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i odtwarzania systemów IT (logowanie, monitorowanie, ochrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji celów usługowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
g.    CLAAS E-Systems GmbH w celu wsparcia klientów i produktów oraz obsługi Państwa zapytań, oprócz dostarczania produktów i zamówionych usług, w celu komunikacji reklamowej, zapewnienia wymogów zgodności (np. zapobieganie naruszeniom zakazów prania pieniędzy) i prawidłowych procesów biznesowych, kontroli, zarządzania ryzykiem, operacji zabezpieczających i przywracania systemów IT (logowanie, monitorowanie, ochrona przed nieuprawnionym dostępem, zarządzanie incydentami), zapewnienia praw z zakresu ochrony danych i realizacji celów serwisowych i administracyjnych, wewnętrznych celów administracyjnych, zarządzania danymi podstawowymi;
h.    Aktualizacja danych Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS przekazują dane zapisane w Państwa bazie adresowej spółkom z Grupy CLAAS w celu przetwarzania rzetelnych danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionym celu. Aby uzyskać więcej informacji, można w każdej chwili skontaktować się z CLAAS (patrz sekcja A.I).
i.    Podstawą prawną przekazania danych zgodnie z punktem III.2. jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszych uzasadnionych interesów w realizacji wymienionych tam celów. Jeśli Państwa dane są przekazywane w celu zainicjowania umowy z Państwa inicjatywy lub jeśli przekazanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub odbywa się za Państwa zgodą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku, gdy jesteśmy prawnie zobligowani do przekazania danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku innego rodzaju przekazywania danych osobom trzecim, prosimy o zapoznanie się ze szczególnymi informacjami dotyczącymi ochrony danych.

5.    Przekazanie danych wybranym osobom trzecim. Przekazujemy również Państwa dane osobom trzecim, jeśli jest to dopuszczalne lub wymagane przez przepisy prawa lub umowy lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Z zastrzeżeniem powyższego, dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: organom i instytucjom publicznym (np. prokuraturze, policji, organowi podatkowemu, organowi nadzorczemu) w celu przetwarzania zapytań urzędowych, w zakresie, w jakim leży to w Państwa interesie lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO. W ramach transakcji korporacyjnych przekazujemy również Państwa dane firmom, na które przenosimy nasze prawa w ramach potencjalnej sprzedaży w jednym lub kilku obszarach biznesowych. Państwa dane przekazujemy również bankom i instytucjom finansowym w celu przetwarzania płatności lub realizacji umowy brokerskiej z wybranym przez Państwa dostawcą usług finansowych, audytorom, prawnikom i doradcom podatkowym w ramach audytów, w celu zapewnienia zgodności i wsparcia w przestrzeganiu wymogów prawnych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony w sporach sądowych. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes związany z realizacją umowy pośrednictwa w zakresie finansowania, dochodzeniem roszczeń i obroną w postępowaniu sądowym, realizacją i przeglądem naszych procesów i obowiązujących przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


IV.    Źródło danych

1.    Informacje, które otrzymujemy od Państwa. Dane osobowe (zwane dalej "danymi"), które otrzymujemy od Państwa, przetwarzamy, gdy
a.    Transakcje są nawiązywane, a umowy wykonywane
b.    Kupują lub korzystają Państwo z naszych produktów, usług lub innych ofert lub kontaktują się z nami
c.    Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych


2.    Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich. Przetwarzamy również dane, na których wykorzystanie mamy zgodę, a które otrzymujemy od
a.    spółek wymienionych w sekcji A.III.2. i 3. grupy CLAAS do celów tam wymienionych,
b.    agencji kredytowych i stowarzyszeń ochrony wierzycieli, do celów kontroli kredytowej,
c.    władz publicznych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania władz, a także innych
d.    osób trzecich, z którymi łączą nas (długoterminowe) stosunki handlowe: takich jak Państwa Autoryzowany Dystrybutor CLAAS lub CLAAS, jak również innych osób trzecich, takich jak certyfikowani sprzedawcy adresowych baz danych.


3.    Dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł. Przetwarzamy również dane, które zgodnie z prawem pozyskujemy z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestry przedsiębiorców, księgi wieczyste, rejestry dłużników, ogłoszenia o upadłości, media, listy sankcyjne) w celu spełnienia wymogów zgodności i prawnych, zarządzania ryzykiem, weryfikacji danych (np. walidacja adresu), pozyskania nowych klientów, przeprowadzenia badań rynkowych.


V.    Transfer danych do państw trzecich

Dane będą przekazywane do państw trzecich (państw spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG), przykładowo jeżeli jest to:
•    niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub w odpowiedzi na jego zapytania,
•    niezbędne do zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów,
•    zalecane przez przepisy prawa, lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę,
przeprowadzane w trakcie przetwarzania, gdy zaangażowani są dostawcy usług.
Jeśli przekazujemy Państwa dane osobowe samodzielnie lub za pośrednictwem usługodawców w krajach spoza UE lub EOG, spełniamy szczególne wymagania określone w art. 44-49 RODO i zobowiązujemy również naszych usługodawców do przestrzegania tych przepisów. Dlatego też przekazujemy Państwa dane tylko do tych krajów spoza Unii Europejskiej, które podlegają poziomowi ochrony gwarantowanemu przez RODO. Ten poziom ochrony jest w szczególności zapewniony na mocy decyzji adekwatności wydanej przez Komisję UE, art. 45 RODO, poprzez wiążące reguły korporacyjne dotyczące ochrony danych zgodnie z art. 47 RODO lub poprzez odpowiednie umowy, w szczególności poprzez uzgodnienie z odbiorcą Standardowych Klauzul Umownych Unii Europejskiej. W przeciwnym razie możemy również przekazywać dane na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, patrz punkt A.VII. Bardziej szczegółowych informacji możemy udzielić Państwu bezpłatnie na żądanie skierowane na powyższe dane kontaktowe.
Prosimy o zwrócenie uwagi, że istnieją następujące zagrożenia, o ile wykorzystujemy Państwa zgodę jako jedyną podstawę do przetwarzania danych przez odbiorców, którzy nie zapewniają odpowiedniego poziomu prywatności danych: mogą nie obowiązywać regulacje zapewniające odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych; nie istnieje organ nadzorczy ds. prywatności danych; wykonywanie Państwa praw w zakresie prywatności danych może być utrudnione lub lekceważone; nie ma kontroli nad przetwarzaniem i przekazywaniem danych stronom trzecim.
Chętnie udzielimy Państwu nieodpłatnie bardziej szczegółowych informacji. Wystarczy wysłać do nas zapytanie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.


VI.    Obowiązek przekazywania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych może być też niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CLAAS lub Autoryzowanym Dystrybutorze CLAAS (np. z zakresu rozliczeń podatkowych i księgowych).


VII.    W pozostałym zakresie, o ile nie określono inaczej w poszczególnych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownik nie jest zobowiązany do podawania swoich danych z mocy prawa lub umowy. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
Zgodnie z art. 15 RODO, mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych danych. Jeśli przetwarzane były niepoprawne dane osobowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO. Jeśli spełnione są wymogi prawne, mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (art. 17, 18 i 21 RODO). Zgodnie z art. 20 RODO, mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych w odniesieniu do danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub na podstawie zawartej z Państwem umowy.


Informacje dotyczące Państwa prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO


  1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych oparte na równoważeniu interesów). Dotyczy to również profilowania określonego w art. 4 pkt 4 RODO, które odbywa się na podstawie tego przepisu i które jest wykorzystywane przez CLAAS do kontroli wypłacalności lub celów marketingowych.


Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, CLAAS nie będzie już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że CLAAS będzie w stanie wykazać ważne przyczyny przetwarzania, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie nie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub ochronie roszczeń prawnych.


  1. CLAAS przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim dotyczy ono marketingu bezpośredniego.


Jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, CLAAS nie będzie już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.


Użytkownik może zgłosić sprzeciw bez zachowania jakichkolwiek wymogów formalnych, kierując swoje zgłoszenie, jeśli to możliwe, na adres daneosobowe@claas.comPrawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.


Wycofanie zgody nie wymaga żadnej szczególnej formy i może być przesłane na adresy kontaktowe podane w części A. I. Jeżeli CLAAS zapewni dodatkowe możliwości wycofania zgody (np. poprzez link umożliwiający rezygnację z subskrypcji w każdym e-mailu z newsletterem), zostaniecie Państwo o tym poinformowani w poszczególnych informacjach dotyczących prywatności danych.
Mogą Państwo dochodzić swoich praw wobec CLAAS lub Autoryzowanego Dystrubutora CLAAS, korzystając z danych kontaktowych podanych w części A.I.

Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek przetwarzanie Państwa danych narusza Państwa prawo do prywatności danych, mają Państwo prawo złożyć skargę do wybranego przez siebie organu ochrony danych. (art. 77 RODO). W Polsce organem ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Oczywiście mogą Państwo również w każdej chwili skorzystać z danych kontaktowych w sekcji A.I, aby przesłać wszelkie skargi dotyczące ochrony danych.
Jeśli skorzystają Państwo z praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z prawem ochrony danych, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 15-22, 12 ust. 3-6 RODO i art. 7 ust. 3 RODO. Obejmuje to przetwarzanie Państwa danych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, której dotyczy przetwarzanie danych, oraz żądania dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. Przekazujemy dane dotyczące osób, których dane dotyczą, odbiorcom danych w rozumieniu art. 19 RODO, o ile dotyczy to żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO) oraz o ile jest to niezbędne do skutecznego egzekwowania Państwa praw (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO) oraz do powiadomienia Państwa jako osoby, której dane dotyczą (art. 12 RODO). Robimy to na podstawie naszego prawnego obowiązku zgodnie z art. 12 ust. 6 RODO.


B.    Sprzedaż produktów i usług

Przetwarzamy Państwa dane w celu dystrybucji i sprzedaży naszych produktów i usług w ramach zawierania, realizacji i przetwarzania umów, w procesie zakupu i logistyki (np. gdy kupują Państwo licencję lub używaną maszynę albo rezerwują szkolenie kierowców) oraz w ramach umownych zobowiązań dotyczących konserwacji i napraw, rozliczania i sprawdzania roszczeń o zwrot kosztów oraz dostarczania Państwu zamówionych produktów i usług. Cele i zakres przetwarzania danych zależą od konkretnego produktu lub wykorzystywanej usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile w niniejszej sekcji nie określono inaczej.

-    Planowanie i realizacja (oraz w razie potrzeby pośrednictwo) jazd próbnych i demonstracji maszyn; w tym celu z reguły przetwarzamy dane osobowe i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, dane o maszynach (dane podstawowe maszyn, dane o wydajności maszyn i dane eksploatacyjne maszyn), dane dotyczące planowania i kontroli, informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań klientów i osób kontaktowych, dane dotyczące serwisu i konserwacji, dane dotyczące umów i zamówień.
-    Planowanie i realizacja (w razie potrzeby pośrednictwo) szkoleń dla kierowców, szkoleń produktowych i serwisowych, np. przy wprowadzaniu zakupionej przez Państwa maszyny lub realizacji dodatkowych szkoleń. W tym celu przetwarzamy zazwyczaj osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, dane dotyczące umów i zamówień, dane dotyczące maszyn (dane główne maszyn, dane dotyczące wydajności maszyn i dane eksploatacyjne maszyn), dane dotyczące planowania i kontroli, informacje o zainteresowaniach klientów i osób kontaktowych, dane dotyczące serwisu i konserwacji.  
-    Przygotowywanie ofert, sprzedaż produktów, świadczenie usług (np. umowy dotyczące utrzymania oprogramowania dla produktów EASY), licencje (np. licencje EASY) wraz z dostawą. W tym celu zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe identyfikacyjne i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, dane dotyczące umów i zamówień (np. numer umowy, informacje o okresie obowiązywania umów, rozpoczęciu i zakończeniu gwarancji, numer zamówienia, ceny, treść umowy i zamówienia, wykorzystana licencja, status licencji, dane dotyczące treści komunikacji, dane dotyczące rozliczeń i płatności), finansowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące maszyn (np. numer maszyny), dane dotyczące planowania i kontroli. Jeżeli Państwa oczekiwania cenowe nie mogą być spełnione przez CLAAS jako dostawcę bez zapewnienia pomocy w sprzedaży, Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS udostępnią Państwa dane CLAAS w celu zapewnienia pomocy w sprzedaży. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub nasz prawnie uzasadniony interes w optymalizacji cen dla klienta, tj. art. 6 ust.1  lit. f RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę, podstawę prawną stanowi również art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
-    Zwrot pojazdów (np. wymiana używanych maszyn, zakup maszyn). W tym celu przetwarzamy zazwyczaj osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, dane dotyczące umów i zamówień, dane dotyczące maszyn (dane podstawowe maszyn, dane dotyczące wydajności maszyn i dane dotyczące eksploatacji maszyn), dane dotyczące serwisu i konserwacji oraz zdjęcia maszyn (np. zdjęcia w celu udokumentowania stanu technicznego), informacje o zastawach maszyn z oficjalnych rejestrów.
-    Pośrednictwo w finansowaniu. Jeśli chcą Państwo sfinansować (nową lub używaną) maszynę, zazwyczaj przetwarzamy następujące dane na podstawie naszej umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub jeśli wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, dane dotyczące zamówień i umów, dane dotyczące maszyn (dane główne maszyny, dane dotyczące wydajności maszyny i dane operacyjne maszyny), w tym dane dotyczące statusu (np. typ maszyny, numer maszyny, data produkcji, godziny pracy, cechy wyposażenia). W celu realizacji umowy pośrednictwa przekazujemy Państwa dane wybranemu przez Państwa dostawcy usług finansowych.
-    Wysyłanie materiałów informacyjnych (np. broszur). Gdy zamawiają Państwo materiały informacyjne, przetwarzamy zazwyczaj osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe zgodnie z wybranym kanałem komunikacyjnym, dane operacyjne, typ klienta, dane dotyczące treści komunikacyjnych, informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań użytkowników (np. zainteresowanie broszurą dotyczącą określonego produktu), dane dotyczące planowania i kontroli, dokumentację techniczną i dane dziennika (ang. „log data”).
-    Zarządzanie zachętami i prowizjami.  Przetwarzamy Państwa dane w celu ustalenia i rozliczenia sprzedaży lub premii dla sprzedawców i premii oraz kredytów, a także w celu sprawdzenia podstawowych wymagań dotyczących roszczenia o wypłatę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na pozyskiwaniu nowych klientów i zarządzaniu sprzedażą. W tym celu przetwarzamy zazwyczaj następujące dane: osobiste dane identyfikacyjne, dane operacyjne, dane dotyczące zamówień (np. zamówienia od dystrybutorów w CLAAS, pomoc w sprzedaży świadczona przez CLAAS), dane dotyczące maszyn (np. typ maszyny, numer maszyny), dane dotyczące planowania i kontroli. W miarę możliwości korzystamy z Państwa danych bez odnoszenia ich do osoby.
-    Rejestracja na zwiedzanie fabryki z producentem.  Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w wycieczce po fabryce producenta maszyny, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu zaplanowania i obsługi Państwa udziału w wycieczce po fabryce; CLAAS zajmuje się planowaniem i obsługą wycieczki po fabryce (w tym w razie potrzeby cateringiem), która może być zapewniona przez inną spółkę z grupy CLAAS (np. CLAAS KGaA mbH). W tym celu przetwarzamy zazwyczaj następujące dane: osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane operacyjne, rodzaj klienta, dane dotyczące treści komunikacji, informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań użytkowników, dane dotyczące planowania i kontroli, dane dotyczące umów i zamówień. Przekazanie danych do spółki wykonawczej z grupy CLAAS odbywa się bez podawania danych osobowych. Jeżeli w poszczególnych przypadkach konieczne będzie przekazanie danych osobowych spółce z grupy CLAAS w celu zakończenia rejestracji, nastąpi to tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wymogi ochrony danych osobowych.
-    Organizacja loterii, konkursów i akcji rabatowych na odpowiednich warunkach umownych. W tym celu, w zależności od rodzaju loterii, konkursu lub akcji rabatowych, przetwarzamy dane niezbędne do realizacji i przetwarzania, w tym wysyłki lub dostarczenia nagród. Zazwyczaj są to dane główne i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta i ewentualnie informacje i analizy zainteresowań i zachowań użytkowników, dane dotyczące planowania i kontroli, dokumentacja techniczna i dane dziennika (ang. „log data”) (np. oświadczenia o zgodzie).
Dalsze szczegóły dotyczące celu przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich dokumentach umownych i warunkach użytkowania.
W wyżej wymienionych celach przetwarzamy również dane, które otrzymujemy od Państwa Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS lub CLAAS, spółek Grupy CLAAS (patrz punkt IV.2.a., d.) oraz ze źródeł publicznych (patrz punkt IV.3.) i przekazujemy Państwa dane odbiorcom wymienionym w punkcie A.III.1.-5 w celach tam wymienionych.


C.    Świadczenie usług i utrzymanie, wsparcie techniczne

-    Planowanie i realizacja umownych zleceń serwisowych i naprawczych, spraw dot. wartości spółki, zapytań gwarancyjnych lub rękojmi, w tym rozliczeń i dokumentacji, świadczonych usług w celach dowodowych. Podczas procesów konserwacyjnych i naprawczych za pomocą urządzeń diagnostycznych z elektronicznych urządzeń sterujących zainstalowanych w Państwa maszynie odczytywane są istotne dane techniczne służące do serwisowania maszyny. Podczas tego procesu zapisywane są również dane, które w innym przypadku są tylko zmienne (np. stany napełnienia). Dane te służą do diagnozowania i usuwania usterek i błędów. Podstawą prawną planowania i realizacji umownych zleceń serwisowych i naprawczych, spraw dot. wartości spółki, zapytań gwarancyjnych lub rękojmi, w tym rozliczeń i dokumentacji jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
-    Tworzenie i prowadzenie elektronicznej historii obsługi i konserwacji. Przetwarzamy Państwa dane również w celu stworzenia i utrzymania centralnej elektronicznej historii serwisowej i konserwacji. Robimy to w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jakim jest udostępnienie odpowiedniej dokumentacji wszystkim dystrybutorom, aby zapewnić Państwu elastyczny dostęp do tych danych przy wyborze odpowiedniego warsztatu (również w celu spełnienia obowiązków prawnych), w celu udostępnienia historii konserwacji w przypadku odsprzedaży, w celu poprawy jakości naszych usług posprzedażowych oraz optymalizacji naszych procesów biznesowych. Podstawą prawną tworzenia i utrzymywania elektronicznej historii serwisowej i konserwacji jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
-    Wsparcie techniczne dla Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS dostarczane przez CLAAS w ramach naszych usług serwisowych i naprawczych. Podstawą prawną jest realizacja zlecenia naprawy przez Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS, art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli nie istnieją zobowiązania umowne (np. na zasadzie grzecznościowej), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W wyżej wymienionych celach przetwarzamy zazwyczaj następujące dane: osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane eksploatacyjne, typ klienta, dane dotyczące umów i zamówień, dane dotyczące serwisu i konserwacji, dane dotyczące maszyn (dane podstawowe maszyn, dane dotyczące wydajności maszyn i dane dotyczące eksploatacji maszyn), dokumentacja techniczna i dane dziennika (ang. „log data”), dane dotyczące planowania i kontroli.
W wyżej wymienionych celach przetwarzamy również dane, które otrzymujemy od Państwa Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS lub CLAAS, spółek Grupy CLAAS (patrz punkt IV.2.a., d.) oraz ze źródeł publicznych (patrz punkt IV.3.) i przekazujemy Państwa dane odbiorcom wymienionym w punkcie A.III.1.-5 w celach tam wymienionych.


D.    Obsługa klienta

Przetwarzamy Państwa dane w celu obsługi klienta. Robimy to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest optymalne doradztwo w zakresie produktów i usług oraz sprawne śledzenie zapytań i reklamacji

-    Odpowiadanie na zapytania (np. zapytania o jazdę próbną, usługę lub konkretną ofertę, prośby o oddzwonienie, zapytania do naszego działu obsługi klienta, reklamacje, broszury, zamawianie części zamiennych itp.). Jeżeli złożą Państwo zapytanie za pośrednictwem CLAAS, online lub korzystając z danych kontaktowych CLAAS lub spółek grupy CLAAS (np. connect.claas.com lub claas.com, infolinia dla klientów) lub Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS, będziemy przetwarzać Państwa dane, aby Państwa zapytanie zostało skierowane do właściwej osoby kontaktowej w ramach naszej organizacji sprzedaży i serwisu (np. do odpowiedzialnego pracownika CLAAS lub wybranego przez Państwa Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS lub, jeżeli nie dokonali Państwo wyboru, do Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS odpowiedzialnego za Państwo w Państwa regionie) i zapewnimy, że Państwa zapytania będą realizowane w odpowiednim czasie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na skutecznym śledzeniu i odpowiadaniu na Państwa zapytania w ramach obsługi klienta. Jeśli Państwa żądanie ma na celu zawarcie, wykonanie lub przetwarzanie umowy, art. 6 ust. 1 lit.  b RODO stanowi podstawę prawną. W tym celu przetwarzamy zazwyczaj osobowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań użytkowników, dane dotyczące planowania i kontroli, dane dotyczące umów i zamówień, elektroniczne dane identyfikacyjne, dane uwierzytelniające, dane komunikacyjne, dokumentację techniczną i dane z dziennika, dane inwentaryzacyjne, dane dotyczące ruchu, zdjęcia, dane maszynowe (dane główne maszyny, dane operacyjne maszyny, dane dotyczące wydajności maszyny), dane dotyczące serwisu i konserwacji.
-    Obsługa klienta, z udziałem Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS wybranych przez Państwa lub odpowiedzialnych regionalnie za Państwa (np. doradztwo w zakresie produktów i usług dostosowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań). W celu zaoferowania Państwu jak najlepszych doświadczeń z klientami, CLAAS i Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS ściśle współpracują w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Obejmuje to dokumentację i planowanie działań i zadań w ramach obsługi klienta, zarządzania sprzedażą i pozyskiwania nowych klientów, demonstracje maszyn, jazdy próbne, szkolenia i inne wydarzenia, w tym zapewnienie i logistykę wszystkiego, co dotyczy maszyny oraz planowania dostępności pracowników Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS i CLAAS posiadających fachową wiedzę, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania, jak również przygotowanie raportów i analiz. Służy to również do pozyskiwania zainteresowanych podmiotów oraz kontroli i optymalizacji procesów biznesowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnej obsługi klienta, zarządzanie sprzedażą, kontrola i optymalizacja procesów biznesowych oraz dochodzenie roszczeń lub obrona w postępowaniu sądowym. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes CLAAS i Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS leży w celach wymienionych powyżej. Jeśli Państwa dane są przetwarzane w celu zainicjowania umowy z Państwa inicjatywy lub wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli odbywa się to za Państwa zgodą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych przez prawo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu obsługi klienta, w tym przetwarzania i śledzenia Państwa zapytań, przetwarzamy zazwyczaj następujące dane: osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań użytkowników, dane dotyczące planowania i kontroli, dane dotyczące umów i zamówień, dane dotyczące treści komunikacyjnych, dokumentację techniczną i fachową oraz dane z dziennika, dane dotyczące serwisu i konserwacji.
W wyżej wymienionych celach przetwarzamy również dane, które otrzymujemy od Państwa Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS lub CLAAS, spółek grupy CLAAS (patrz punkt IV.2.a., d.) oraz ze źródeł publicznych (patrz punkt IV.3.) i przekazujemy Państwa dane odbiorcom wymienionym w punkcie A.III.1.-5 w celach tam wymienionych.


E.    Środki kontroli biznesowej i optymalizacji naszych procesów biznesowych

Przetwarzamy Państwa dane w celu tworzenia raportów i analiz w ramach prowadzonej przez nas działalności sprawozdawczej, w celu określenia potencjału rynkowego i sprzedażowego, w celu zarządzania sprzedażą, kontroli i optymalizacji procesów biznesowych oraz w celu pozyskania nowych klientów. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes leży w wyżej wymienionych celach.
W tym celu przetwarzamy zazwyczaj następujące dane: osobiste dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań użytkowników, dane dotyczące planowania i kontroli, dane dotyczące umów i zamówień (w tym informacje o transakcjach handlowych, dane dotyczące rozliczeń i płatności), dane dotyczące treści komunikacyjnych, dokumentacja techniczna i dane dziennika (ang. „log data”), elektroniczne dane identyfikacyjne, dane dotyczące użytkowania i ruchu, dane inwentaryzacyjne, dane dotyczące ruchu, dane dotyczące maszyn (np. dane główne maszyn, dane dotyczące eksploatacji maszyn), dane dotyczące serwisu i konserwacji, zdjęcia.
W wyżej wymienionych celach przetwarzamy również dane, które otrzymujemy od Państwa Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS lub CLAAS, spółek Grupy CLAAS (patrz punkt IV.2.a., d.) oraz ze źródeł publicznych (patrz punkt IV.3.) i przekazujemy Państwa dane wymienionym tam odbiorcom w celach wymienionych w punkcie A. III.1.-5.


F.    Współpraca w zakresie sprzedaży i obsługi klienta (w tym procesy administracyjne)

I.    Współadministrowanie (art. 26 RODO)
Następujące spółki z grupy CLAAS oraz Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS (zwane łącznie "Stronami") ściśle współpracują w zakresie sprzedaży i marketingu produktów i usług Grupy CLAAS. W związku z tym są one wspólnie odpowiedzialne za ochronę Państwa danych osobowych w ramach opisanych poniżej czynności przetwarzania (art. 26 RODO):


1.    Nazwa i dane kontaktowe współadministratorów, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Współadministratorami są:

CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk, Polska
Telefon +48 618 34-9800
E-mail: daneosobowe@claas.com

(dalej: “CLAAS”)

CLAAS KGaA mbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germany

infoclaas@claas.com

(dalej: “CLAAS KGaA mbH”)

Autoryzowany Dystrybutor CLAAS odpowiedzialny za Państwa lub przez Państwa wybrany (dalej: "Autoryzowany Dystrybutor CLAAS"). https://claas.pl/zakup-finansowanie/dealer_pl/dealerlocator

W każdej chwili mogą Państwo również zadzwonić i dowiedzieć się, który Autoryzowany Dystrybutor CLAAS jest za Państwa odpowiedzialny +48 61 834 9800].

CLAAS Global Sales GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germany

infoclaas@claas.com

(dalej: “CLAAS Global Sales GmbH”)

Skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych CLAAS KGaA mbH i CLAAS Global Sales GmbH lub osobą kontaktową w sprawach ochrony danych w CLAAS pod adresem:

CLAAS KGaA mbH
FAO the Group Data Protection Officer
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, Germany
privacy@claas.com

Jeżeli Autoryzowany Dystrybutor CLAAS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS. Można również w każdej chwili zwrócić się do CLAAS z prośbą o podanie tych danych, korzystając z powyższych danych kontaktowych.


2.    Do których czynności przetwarzania zastosowanie znajduje współadministrowanie?
Współadministrowanie dotyczy następujących etapów procesu związanego z naszą bazą danych CRM:
(1) Dostarczanie i zarządzanie danymi dotyczącymi klientów i potencjalnych klientów w bazie danych klientów
(2) Tworzenie, administrowanie, śledzenie i dokumentowanie działań w bazie danych klientów
(3) Dokumentowanie zdarzeń, faktów i procesów, w tym sporządzanie i dokumentowanie
(4) Dostarczanie i administrowanie danymi dla systemu raportowania w bazie danych klientów
(5) Inicjowanie i dokumentowanie transakcji handlowych w bazie danych klientów
(6) Zapewnienie i dalszy rozwój podstawowej struktury systemu dla bazy danych klientów


3.    Co Strony uzgodniły?
W ramach wspólnej odpowiedzialności wynikającej z prawa ochrony danych administratorzy uzgodnili, kto będzie wypełniał jakie obowiązki wynikające z RODO. Dotyczy to w szczególności Państwa praw i wypełniania obowiązków w zakresie udzielania informacji zgodnie z art. 13, 14 i 26 RODO.

Etapy przetwarzania

Współadministratorzy

Wypełnienie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13, 14, 26 RODO

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Zapewnienie i dalszy rozwój podstawowej struktury systemu dla bazy danych klientów


CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH

Strona, która wprowadza do bazy danych klientów CLAAS dane osoby udostępnia informacje wymagane zgodnie z art. 13, 14 i 26 RODO dostępne dla osoby, której dane dotyczą, w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, w jasnym i prostym języku, bez żadnych opłat. Każda ze Stron przekazuje również drugiej Stronie wszelkie niezbędne informacje ze swojego obszaru działania

Strony niezwłocznie poinformują się wzajemnie o dochodzonych prawach osoby, której dane dotyczą (patrz sekcja A.VII. informacji o ochronie danych).


Przekazują sobie wzajemnie wszelkie informacje wymagane do udzielenia odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji.


Punkt kontaktowy. Możesz dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, u każdego z administratorów i przeciwko każdemu z nich.

Niezależnie od tego Strony uzgodniły, że CLAAS Polska Sp. z o.o., ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
64-320 Buk, Polska  daneosobowe@claas.com  działa jako punkt kontaktowy zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 3 RODO.


Jeżeli CLAAS KGaA mbH, jako operator podstawowej struktury systemu, jest zobowiązany do realizacji praw osób, których dane dotyczą - w szczególności w odniesieniu do wniosków o usunięcie danych i prawa do przenoszenia danych - to realizuje odpowiednie prawa osób, których dane dotyczą, we współpracy z innymi współadministratorami w celu ich poinformowania.

Udostępnianie i zarządzanie danymi dotyczącymi klientów, potencjalnych klientów i potencjalnych klientów w bazie danych klientów


CLAAS, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH

Tworzenie, administrowanie, śledzenie i dokumentowanie działań w bazie danych klientów

CLAAS, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS

Dokumentowanie zdarzeń, faktów i procesów, w tym tworzenie i dokumentowanie


CLAAS, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS

Udostępnianie i administrowanie danymi dla systemu raportowania w bazie danych klienta

CLAAS, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH

Inicjowanie i dokumentowanie transakcji biznesowych w bazie danych klientów

CLAAS, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS

      

G.    Komunikacja marketingowa (włącznie z badaniami satysfakcji klientów, badaniami rynku i opinii)

I.    Komunikacja marketingowa

CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG, CLAAS E-Systems GmbH, CLAAS Financial Services SAS SA oddział w Polsce i Autoryzowany Dystrybutor CLAAS wybrany przez Państwa lub odpowiedzialny za Państwa region (dalej zwane jako “Strony” w tej sekcji – patrz również punkt II niniejszej sekcji) korzystają z Państwa danych w celu prowadzenia komunikacji marketingowej.
Komunikacja marketingowa dotyczy zarówno marki CLAAS (www.claas.com) jak i produktów dostawców zewnętrznych sprzedawanych przez spółki z Grupy CLAAS i Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS (np. urządzeń do uprawy gleby, nawozów, techniki nawożenia, techniki siewu, ochrony roślin, oprogramowania do zarządzania gospodarstwem oraz inne usługi towarzyszące sprzętowi np. usługi finansowania). Kontakt odbywa się poprzez kanały wskazane w oświadczeniu o wyrażeniu zgody (np. poczta, email w tym newslettery, telefon/wiadomości, powiadomienia push np. na stronach internetowych, aplikacjach).
Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, patrz sekcja A.VII. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest podstawą prawną dla wysyłek marketingowych za pośrednictwem kanału poczty tradycyjnej.
W tym celu Strony przetwarzają wspólnie następujące dane:
-    Osobiste dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imię, adres, CLAAS ID, tytuł i funkcja operacyjna, data urodzenia)
-    Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
-    Dane firmowe (nazwa firmy, adres, działalność, wielkość firmy, informacje o flocie, numer klienta, historia eksploatacji (np. data zakupu lub pierwszego użycia Państwa urządzenia), dane sprzedażowe, informacje o prowadzonych działaniach (np. wizyty u klientów, demonstracje produktów),
-    Informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań użytkowników (np. zainteresowanie produktami, zainteresowanie klientów, preferowane lub wybrane kanały komunikacji, zainteresowanie inwestycjami lub zakupami, informacje o zakupionych lub wypożyczonych produktach i wykorzystanych usługach (np. jazdy próbne, demonstracje maszyn, wydarzenia, platformy takie jak CLAAS Connect, aplikacje, finansowanie), historia klienta, dane dotyczące sprzedaży, informacje o otwarciach, kliknięciach i zwrotach z newsletterów, aplikacji, stron internetowych i kanałów mediów społecznościowych, informacje, które zgodnie z prawem uzyskuje się o ludziach, np. wykorzystując analizy potrzeb i potencjału klienta, takie jak możliwe okresy, w których użytkownik może potrzebować nowej maszyny, części zamiennej lub usługi, historia marketingowa i reakcja na działania marketingu bezpośredniego, informacje zwrotne z badań satysfakcji klienta)
-    Dane o maszynach (dane podstawowe o maszynach, dane o wydajności maszyn i dane operacyjne maszyn, tj. takie jak numer maszyny i powiązane atrybuty, takie jak producent, kategoria produktu, grupa produktów, klasyfikacja produktów, model, typ maszyny, wyposażenie, konfiguracja, obrobione hektary, liczba wyprodukowanych bel, wykonane obciążenia, godziny pracy).
Są to dane, które Strony wspólnie gromadzą za Państwa zgodą w celach marketingowych, dane, które przekazują Państwo jednej ze Stron w ramach relacji biznesowych oraz dane, które wynikają z korzystania z produktów, usług lub świadczeń wyżej wymienionych Stron. Strony łączą te dane, aby stworzyć Państwa profil użytkownika i przypisać go do Państwa profilu w naszej bazie danych. Strony wykorzystują uzyskane w ten sposób dane i informacje do określenia, które informacje i oferty najprawdopodobniej są dla Państwa interesujące oraz do kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych. Celem jest dostosowanie naszego marketingu do Państwa zainteresowań i optymalizacja naszych ofert dla Państwa.
W indywidualnych przypadkach i tylko po dokładnym rozważeniu, Strony będą się z Państwem kontaktować w celach marketingowych związanych z marką CLAAS (np. oferowania dodatkowych usług, promocji produktów i usług, zaproszenia na wydarzenia takie jak prezentacje produktów, badanie rynku i opinii, badanie satysfakcji klientów), a także produktów pochodzących od dostawców zewnętrznych sprzedawanych przez spółki z Grupy CLAAS lub Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS w zakresie, w jakim są to produkty towarzyszące produktom CLAAS lub wspierające je w ich funkcjonalności (np. urządzeń do uprawy gleby, nawozów, techniki nawożenia, techniki siewu, ochrony roślin, oprogramowania do zarządzania gospodarstwem, usługi finansowania) z wykorzystaniem poczty tradycyjnej, w tym bez zgody marketingowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Warunkiem marketingu bezpośredniego opartego na uzasadnionych interesach jest spełnienie obowiązujących wymogów prawnych, świadomość przetwarzania Państwa danych w celu marketingu oraz świadomość prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO (patrz również sekcja A.VII. niniejszej informacji o ochronie danych) i brak zgłoszenia sprzeciwu.
Podstawą prawną przechowywania dokumentacji technicznej i zawodowej oraz danych dziennika (ang. “log data”) w celu udokumentowania Państwa zgody jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. Komunikacja marketingowa jest zazwyczaj dystrybuowana przez dostawców usług (np. agencje marketingowe, lettershopy, dostawców usług IT, CRM, dostawców usług komunikatora), którzy działają jako podmioty przetwarzające dane. Mogą to być również dostawcy usług z siedzibą w państwie trzecim, w tym w USA, Wielkiej Brytanii; patrz sekcja A.V (transfer do państwa trzeciego).


II.    Współadministrowanie

CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG, CLAAS E-Systems GmbH, CLAAS Financial Services SAS SA oddział w Polsce i inny wybrany lub regionalnie przypisany Autoryzowany Dystrybutor CLAAS przetwarzają dane klientów, osób zainteresowanych i potencjalnych klientów w przypadku uzyskiwania zgody marketingowej oraz gromadzenia i wykorzystywania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

1.    Nazwa i dane kontaktowe współadministratorów, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Współadministratorami są

CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk, Polska
Telefon +48 618 34-9800
E-mail: daneosobowe@claas.com


CLAAS Global Sales GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germany

infoclaas@claas.com

CLAAS KGaA mbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germany

infoclaas@claas.com

CLAAS Service and Parts GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germany

infoclaas@claas.com

Autoryzowany Dystrybutor CLAAS, który Państwo wybrali lub - jeśli nie wybrano żadnego dealera - regionalnie odpowiedzialnego dystrybutora CLAAS https://claas.pl/zakup-finansowanie/dealer_pl/dealerlocator


Możesz również zadzwonić w każdej chwili, aby dowiedzieć się, który Autoryzowany Dystrybutor CLAAS jest za Państwa odpowiedzialny [+48 61 834 9800]


    
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH i CLAAS Service and Parts albo osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w CLAAS

CLAAS KGaA mbH

FAO the Group Data Protection Officer 

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Germany

privacy@claas.com

Jeśli Autoryzowany Dystrybutor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, mogą Państwo znaleźć jego lub jej dane kontaktowe na stronie Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS. Można również o nie poprosić CLAAS w każdym czasie, używając danych kontaktowych wskazanych powyżej.


2.    Do których czynności przetwarzania zastosowanie znajduje współadministrowanie?

Spółki z Grupy CLAAS i Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS wymienieni w sekcji 1 (łącznie zwani “Stronami”) ściśle współpracują w zakresie sprzedaży i marketingu produktów i usług Grupy CLAAS. Są oni zatem wspólnie odpowiedzialni za ochronę Państwa danych osobowych w ramach opisanych poniżej czynności przetwarzania (art. 26 RODO):
Współadministrowanie znajduje zastosowanie dla następujących czynności przetwarzania:
(1)    Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celach marketingowych (w tym ostatnim przypadku, o ile dwie lub więcej Stron zostaną wskazane jako nadawcy korespondencji marketingowej)
(2)    Uzyskanie zgody na marketing
(3)    Dokumentacja oświadczenia o wyrażeniu zgody


3.    Na co Strony się umówiły?

W ramach współadministrowania wynikającego z prawa ochrony danych Strony uzgodniły, kto będzie wypełniał jakie obowiązki wynikające z RODO. Dotyczy to w szczególności Państwa praw i wypełniania obowiązków w zakresie udzielania informacji zgodnie z art. 13, 14 i 26 RODO.

Czynności przetwarzania

Współadministrowanie przez:

Wypełnienie obowiązków zgodnie z art. 13, 14, 26 RODO

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Gromadzenie i wykorzystywanie danych do celów marketingowych (w tym ostatnim przypadku, gdy dwie lub więcej Stron jest wskazanych jako nadawcy korespondencji marketingowej)

CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS r, 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG, CLAAS E-Systems GmbH, CLAAS Financial Services SAS SA oddział w Polsce

Strona, która zebrała od Państwa dane

Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z każdym ze współadministratorów w sprawie dochodzenia praw osób, których dane dotyczą. Niezależnie od tego strony uzgodniły, że CLAAS Polska Sp. z o.o. będzie działał jako wspólny punkt kontaktowy w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO. Jeśli CLAAS KGaA mbH, jako operator podstawowej architektury systemu jest zobowiązany do realizacji praw osób, których dane dotyczą - w szczególności w odniesieniu do wniosków o usunięcie danych i prawa do przenoszenia danych - realizuje odpowiednie prawa osób, których dane dotyczą, we współpracy z innymi współadministratorami w celu ich poinformowania.

Uzyskanie zgody na marketing   spółek CLAAS wymienionych po prawej stronie, jak również Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS

CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS, 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG, CLAAS E-Systems GmbH, CLAAS Financial Services SAS SA oddział w Polsce

Strona, która odebrała zgodę marketingową


Uzyskanie zgody na marketing   spółek CLAAS wymienionych po prawej stronie

CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG, CLAAS E-Systems GmbH, CLAAS Financial Services SAS SA oddział w Polsce

Uzyskanie zgody na marketing   Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS  przez spółki CLAAS wymienione po prawej stronie

CLAAS, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS, 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG, CLAAS E-Systems GmbH, CLAAS Financial Services SAS SA oddział w Polsce

Dokumentacja oświadczenia o wyrażeniu zgody  

Strona występująca o zgodę


H.    Monitorowanie produktów, bezpieczeństwo produktów

Przetwarzamy również Państwa dane, aby móc skutecznie wypełniać nasze ustawowe obowiązki w zakresie monitorowania produktów. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa naszych produktów na rynku.  Robimy to, aby chronić życie i zdrowie oraz własność produktów, a dodatkowo bronić się przed roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności za produkt.
Przetwarzamy również Państwa dane w przypadku kampanii technicznej, kontroli specjalnej lub wycofania produktu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. W tym celu, Autoryzowany Dystrybutor CLAAS skontaktuje się z Państwem (w wyjątkowych przypadkach będzie to także CLAAS Service and Parts GmbH). Czynimy to, aby spełnić nasz prawny obowiązek udzielenia wyjaśnień i informacji oraz aby zainicjować i monitorować wdrażanie środków technicznych, modyfikacji, aktualizacji istotnych dla bezpieczeństwa oraz w celu wysyłki części do Państwa lub Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS odpowiedzialnego za Państwa. W przypadku faktów mających znaczenie dla bezpieczeństwa, przetwarzamy Państwa dane również w celu ochrony życia, zdrowia i mienia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes leży w wyżej wymienionych celach. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną.
W ramach naszego monitoringu produktów i wynikających z niego działań następczych przetwarzamy raporty serwisowe, dane dotyczące konserwacji, historię serwisową, zgłoszenia usterek, raporty i skargi klientów, informacje o korzystaniu przez Państwa z produktów i usług oraz ewentualnie raporty i informacje, które podają Państwo w ankietach dotyczących zadowolenia klientów, dane dotyczące maszyn (dane główne maszyn, dane dotyczące wydajności maszyn i dane dotyczące eksploatacji maszyn), dane eksploatacyjne, dane dotyczące umów i zamówień, dane dotyczące planowania i kontroli, dokumentację techniczną i specjalistyczną oraz dane dziennika (ang. „log data”), dane dotyczące treści komunikacyjnych.
W tym celu przetwarzamy dane otrzymane od CLAAS lub Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS i CLAAS Service and Parts GmbH (patrz sekcja A.IV.2.a., d) i przekazujemy Państwa dane do CLAAS Service and Parts GmbH, CLAAS KGaA mbH, 365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG, CLAAS E-Systems GmbH, CLAAS Financial Services SAS SA oddział w Polsce oraz Autoryzowanego Dystrybutora CLAAS odpowiedzialnego Państwa lub CLAAS w ww. celach (patrz sekcja A.III.2.a.b, 4.a., b., d).


I.    Zapewnienie jakości, doskonalenie produktów i rozwój nowych produktów

Używamy danych, które zbierane są przez CLAAS, Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS i CLAAS Service and Parts GmbH podczas świadczenia usług (np. zgłoszenia usterek i usług) dodatkowo oprócz Państwa opinii na temat naszych produktów i usług w celu zapewnienia jakości, rozwoju nowych produktów i usług oraz ciągłego ulepszania istniejących. Wynika to z naszego uzasadnionego interesu polegającego na spełnianiu wysokich wymagań naszych klientów w zakresie ciągłego ulepszania i rozszerzania oferty produktów, zainteresowania innowacyjnymi produktami i zapotrzebowania na jakość. W tym celu Państwa dane będą także przekazane spółkom z Grupy CLAAS (np. CLAAS Service and Parts GmbH i CLAAS KGaA mbH). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu przetwarzamy zazwyczaj następujące dane: dane dotyczące planowania i kontroli, dane dotyczące maszyn (dane główne maszyn, dane dotyczące wydajności maszyn i dane operacyjne maszyn, w tym dane dotyczące lokalizacji), dane dotyczące serwisu i konserwacji. Jeśli to możliwe, Państwa dane będą wykorzystywane bez odniesienia do osoby. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie, będziemy przetwarzać dane wymienione w zgodzie w wyżej wymienionym celu.
W tym celu przetwarzamy dane, które otrzymujemy od CLAAS, Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS i CLAAS Service and Parts GmbH (patrz sekcja A.IV.2a, d) i przekazujemy Państwa dane do CLAAS Service and Parts GmbH, CLAAS KGaA mbH oraz Autoryzowanych Dystrybutorów CLAAS odpowiedzialnych za Państwa lub CLAAS w wyżej wymienionych celach (patrz sekcja A.III.2.a.b, 4.a., b., d).


J.    Zarządzanie wydarzeniami

I.    Realizacja i zarządzanie wydarzeniami (w tym targowymi)

Jeśli zarejestrowali się Państwo na nasze wydarzenia lub biorą Państwo udział w naszych wydarzeniach, przetwarzamy dane niezbędne do realizacji i zarządzania wydarzeniem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W tym celu przetwarzamy zazwyczaj osobiste dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane operacyjne, typ klienta, dane dotyczące treści komunikacji (np. wysyłanie potwierdzenia uczestnictwa), dokumentację techniczną i dane dziennika (ang. „log data”) (np. dane dziennika w ramach procesu rejestracji), informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań użytkowników, dane dotyczące umów i zamówień (np. dotyczące wydarzenia, które zarezerwowałeś, dane rozliczeniowe i płatnicze), dane dotyczące planowania i kontroli.


II.    Relacje z wydarzeń

Jeśli uczestniczą Państwo w naszych wydarzeniach (w tym targach), przetwarzamy dane w celu relacjonowania wydarzenia. Na naszych imprezach regularnie robione są zdjęcia lub filmy, a niektóre z nich są publikowane na naszej stronie głównej w naszych raportach zewnętrznych i wewnętrznych. Oprócz nagrań fotograficznych i filmowych, w aparatach cyfrowych automatycznie zapisywane są również metadane, takie jak czas i miejsce nagrania oraz lokalizacja. Podstawą prawną wykonywania i przechowywania nagrań fotograficznych i wideo jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wewnętrznym i zewnętrznym zgłaszaniu wydarzenia na potrzeby public relations. Podstawą prawną publikacji nagrań foto i video jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku wydarzeń publicznych (np. na targach) lub wydarzeń w sferze publicznej lub gdy pojawiają się one na zdjęciu tylko incydentalnie, a na pierwszym planie jest relacja z wydarzenia. Ponadto publikujemy Państwa wizerunek tylko za Państwa zgodą, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


K.    Transakcje korporacyjne

Przetwarzamy Państwa dane również w przypadku transakcji korporacyjnych, np. gdy chcemy sprzedać określone działy. W tym kontekście możemy ujawnić dane zainteresowanym stronom w ramach badania due diligence. Przy tym w miarę możliwości anonimizujemy Państwa dane, a poza tym przekazujemy je z reguły tylko w sposób pseudonimizowany. Korzystamy z systemu zarządzania ochroną danych dla transakcji korporacyjnych, aby zapewnić kompleksową ochronę Państwa danych. Przetwarzanie Państwa danych w ramach due diligence (np. przygotowanie raportów due diligence, przekazanie zainteresowanym stronom) wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu gospodarczego, polegającego na zmianie naszej działalności gospodarczej zgodnie z rynkiem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu przetwarzamy zazwyczaj osobowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane eksploatacyjne, dane dotyczące umów i zamówień, dane dotyczące serwisu i konserwacji, dokumentację techniczną i fachową oraz dane dziennika (ang. „log data”), dane dotyczące planowania i kontroli, informacje i analizy dotyczące zainteresowań i zachowań, dane dotyczące maszyn.


L.    Środki bezpieczeństwa dot. budynków i zakładów

Gdy wchodzą Państwo na teren naszego przedsiębiorstwa lub zakładu, przetwarzamy dane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia przestrzegania uprawnień do dostępu i wstępu na obszary chronione oraz instrukcji bezpieczeństwa. Czynimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na wykonywaniu praw własności, ochronie naszej spółki i tajemnic handlowych oraz w celu zabezpieczenia i ochrony naszych danych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu przetwarzamy następujące dane: osobiste dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane operacyjne, urzędowe dane identyfikacyjne, a także, w stosownych przypadkach, czas i okazja Państwa wizyty, zdjęcia i nagrania filmowe (np. w ramach monitoringu wideo). Możemy przekazać Państwa dane dostawcy usług ochroniarskich. Otrzymują oni dane jako podmiot przetwarzający dane.