Przedsmak 2024.

Im wcześniej tym korzystniej.

Przedsmak 2024.

Im wcześniej tym korzystniej.

§1.

[Postanowienia ogólne]

1. Program prowadzony jest pod nazwą „Przedsmak 2024” (dalej „Program””).

2. Program jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Programu (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Program jest programem marketingowym obejmującym działania CLAAS Polska Sp. z o. o., mające na celu szeroko rozumiane promowanie produktów CLAAS obejmujące jednocześnie oferowanie produktów i towarów CLAAS na atrakcyjnych warunkach określonych w §4 jako korzyści (dalej „Korzyści”), połączone z przesyłaniem komunikatu marketingowego bezpośredniego związanego z Programem, również w formie mailowej jak i połączenia telefonicznego (głosowego) do Uczestników.

4. Organizatorem Programu jest CLAAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (64-320), ul. Świerkowa 7, wpisana do wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000342639, NIP 7010203369, REGON 142053489, kapitał zakładowy: 5 000 000 zł (dalej „Organizator”).

5. W programie udział biorą Autoryzowani Dystrybutorzy CLAAS w Polsce, zwani w dalszej części Regulaminu jako „Dystrybutorzy” lub pojedynczo jako „Dystrybutor”. Aktualną listę Dystrybutorów można zanleźć na stronie claas.pl pod linkiem: https://www.claas.pl/zakup-finansowanie/dealer_pl/dealerlocator).

6. Program prowadzony jest wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.


§2.

[Uczestnicy Programu]

1. Program skierowany jest do osób prowadzących działalność rolniczą, wspólników spółek osobowych, spółek handlowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, mających swą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnik Programu”)

2. W Programie nie może brać udziału podmiot, który produkty nabyte w ramach Programu wykorzystuje do dalszej odsprzedaży.

3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.


§3.

[Warunki uczestnictwa]

1. Dla uczestniczenia w Programie i otrzymania Korzyści opisanych w §4 pkt. 1 Regulaminu, Uczestnik musi w okresie obowiązywania Programu (zgodnie z §1 pkt.6 Regulaminu) zakupić fabryczne nowy kombajn zbożowy z roku modelowego 2024 marki CLAAS u Dystrybutora, oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

2. Warunek zakupu określony w pkt. 1 powyżej uważa się za spełniony, jeżeli Uczestnik podpisał z Dystrybutorem umowę sprzedaży maszyn wskazanych w pkt. 1 i dokonał zapłaty ceny na podstawie wystawionej faktury proforma do 31.12.2023 r., przy czym zapłata ceny może nastąpić zarówno ze środków własnych jak i innych form finansowania, np. przy udziale CLAAS Financial Services SAS S.A. uproszczona Oddział w Polsce (dalej „CLAAS Financial Services”, „CFS”). Przedmiot zakupu zostanie dostarczony zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie sprzedaży.

3. Chęć udziału w Programie można zgłosić bezpośrednio u Dystrybutora lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Programu – www.przedsmak.pl

4. W przypadku zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy Państwa dane osobowe podane w formularzu zostaną przekazane do wybranego przez Państwa Dystrybutora z listy dostępnych Dystrybutorów lub w przypadku braku wyboru do Dystrybutora zlokalizowanego geograficznie najbliżej wskazanego przez Państwa adresu, który skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia warunków oferty.


§4.

[Korzyści z uczestnictwa w Programie]

1. Uczestnik Programu może uzyskać następujące Korzyści na zakup, o którym mowa w §3 pkt. 1 Regulaminu:

a) Skorzystać z korzystnej formy kredytowania w tym: Finansowanie udzielane przez CLAAS Financial Services SAS S.A. uproszczona Oddział w Polsce („CFS”) w formie pożyczki z oprocentowaniem 0% do 3 lat przy spełnieniu obowiązku uiszczenia przez klienta wymaganego wkładu własnego oraz dodatkowo z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Raty płatne będą półrocznie, pierwsza rata w sierpniu 2024 r. Opłata manipulacyjna wynosi 0,5% wartości netto maszyny. Oferta dotyczy nowych kombajnów marki CLAAS i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki oferty zostały przygotowane w oparciu o stałą stopę procentową. CFS zastrzega, że warunki oferty i przyjęta stała stopa procentowana mogą podlegać aktualizacji w sytuacji, w której koszty pozyskania funduszy przez CFS wzrosną w trakcie obowiązywania promocji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i może REGULAMIN PROGRAMU PRZEDSMAK 2024 być jednostronnie odwołana przez CFS w każdym czasie, przy czym jednocześnie zachowuje aktualność maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku. Oferta jest ważna pod warunkiem (i) niezwłocznego dostarczenia przez klienta wszystkich informacji i dokumentów wymaganych przez CFS celem skompletowania wniosku o finansowanie (zgodnie z obowiązującą w CFS procedurą weryfikacyjną, w szczególności obejmującą zbadanie zdolności finansowej Klienta w zakresie spłaty zaciąganego zobowiązania), (ii) wydania przez CFS pozytywnej decyzji o przyznaniu finansowania oraz (iii) podpisania przez klienta umowy o finansowanie oraz uiszczenia wkładu własnego najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku lub w czasie trwania kampanii, jeśli promocja zostanie odwołana wcześniej. Finalne warunki finansowania mogą być uzależnione od zdolności kredytowej klienta ocenianej przez CFS i różnić się od przestawionych w ofercie. W każdym przypadku warunki te zostaną końcowo uregulowane w zawartej umowie o finansowanie. Szczegóły oferty można uzyskać u autoryzowanych dealerów CLAAS Polska oraz Regionalnych Kierowników Sprzedaży CFS.

b) skorzystać z rabatu 50% na pakiety wyposażenia w maszynach CLAAS objętych ofertą specjalną (Załącznik nr 1); rabat dotyczy jednynie wyposażenia montowanego fabrycznie.

c) uzyskać rabat aż do 7% wartości zakupionych maszyn objętych Programem (dotyczy kombajnów zbożowych). Rabat przyznawany jest z tytułu wczesnej płatności – im wcześniej nastąpi płatność, tym wyższa będzie jego wartość: 7% we wrześniu, 6% w październiku, 5% w listopadzie, 4% w grudniu. Wpłata z finansowania fabrycznego CLAAS jest równoznaczna z płatnością w gotówce.

d) uzyskać kontrolę pożniwną CLAAS za 1zł netto dla maszyn zakupionych w Programie; pakiet serwisowy, który pozwoli na ocenę stanu technicznego maszyny bezpośrednio po żniwach, naprawy wynikłe z takiego przeglądu umożliwią optymalnie przygotować maszynę na kolejny sezon. Kontrola pożniwna musi zostać wykonana u autoryzowanego Dealera CLAAS do 31.12.2024.

e) uzyskać usługę wdrożenia podstawowej wersji oprogramowania 365FarmNet za 1 zł netto. Usługa wdrożenia obejmuje założenie konta, wprowadzanie pól i szkolenie z obsługi programu przeprowadzone u klienta przez specjalistę rolnictwa precyzyjnego CLAAS. Usługa wdrożenia podstawowej wersji oprogramowania 365FarmNet za 1 zł netto musi zostać wykonana do 30.09.2024r.

2. Korzyści opisane w punkcie 1 można łączyć ze sobą.

3. Uczestnik Programu może brać udział w powiązanych z Programem Akcjach i Programach w tym także Lojalnościowych, o ile regulaminy tych Akcji i Programów nie stanowią inaczej.

4. W związku z uczestnictwem w Programie, Uczestnik będzie otrzymywał od Organizatora lub Dystrybutora w ramach Programu informacje produktowe oraz marketingowe (drogą telefoniczną lub mailową). Uczestnik może także otrzymywać dodatkowe informacje produktowe lub marketingowe (wybranym przez siebie kanałem komunikacji) na podstawie dobrowolnej zgody marketingowej.

5. Otrzymane Korzyści zostaną uwzględnione w wystawionej fakturze pro forma, o której mowa w §3 pkt. 2 Regulaminu.


§5.

[Dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1)

3. Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej dostępna jest na stronie https://www.claas.pl/zakup-finansowanie/kontakt/wskazowki-prawne-i-ochrona-danych/ochrona-danych/lead-dpi


§6.

[Reklamacje]

1. Organizator dba o prawidłowy przebieg Programu, rozstrzyga wątpliwości związane z przebiegiem Programu i Regulaminem oraz postępowaniem reklamacyjnym.

2. Reklamacje przesłać się na adres Organizatora podany w Regulaminie w ciągu 14 dni od chwili wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacja musi być pisemna pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego reklamację, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. W celu łatwiejszego i szybszegorozpatrzenia Reklamacji zalecamy umieszczanie także numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

4. Reklamacje rozpatrywane będą̨ na podstawie warunków Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Treść rozstrzygnięcia reklamacji przekazana zostanie zgłaszającemu reklamację za pomocą wiadomości e-mail lub listem poleconym.

5. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa zgłaszającego reklamację do dochodzenia roszczeń́ na drodze postepowania sądowego.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§7.

[Postanowienia końcowe]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia podmiotu z udziału w Programie, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik Programu w przypadku fałszowania danych lub posługiwania się nieprawdziwymi danymi oraz naruszenia w inny sposób postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub działania w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

2. Regulamin jest dostępny stronie internetowej Programu www.przedsmak.pl

3. Biorąc udział w Programie podmiot potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2023 r.

7. Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy: CLAAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie, ul. Świerkowa 7, 64-320 Buk wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342639, NIP 7010203369, REGON 142053489, kapitał zakładowy 5 000 000 złotych oświadcza zgodnie z art. 4c ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 711), że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu wymienionej ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.Załącznik 1. Pakiety wyposażenia objęte 50% rabatem w kombajnach CLAAS.

Do kombajnów CLAAS LEXION serii 8000/7000 pakiet składa się z:
• system prowadzenia GPS PILOT – odbiornik SAT 900 GNSS z terminalem CEMIS 1200
• mapowanie plonów online z licencją na 5 lat

Do kombajnów CLAAS LEXION serii 6000/5000 pakiet składa się z:
• siekacz słomy SPECIAL CUT z rozrzutnikiem plew

Do kombajnów CLAAS TRION serii 700 pakiet składa się z:
• siekacz słomy SPECIAL CUT z rozrzutnikiem plew

Do kombajnów CLAAS TRION serii 600/500 pakiet składa się z:
• rozrzutnik plew

Do kombajnów CLAAS EVION pakiet składa się z:
• regulowana końcówka rury