Linia zaufania

Infolinia zaufania służy do poufnego przekazywania informacji na temat nieprawidłowości oraz naruszeń prawa i zasad obowiązujących wewnątrz firmy. Jej nadrzędnym celem jest zapobieganie szkodom na rzecz firmy oraz jej pracowników, partnerów biznesowych i klientów.

Linia zaufania

Infolinia zaufania służy do poufnego przekazywania informacji na temat nieprawidłowości oraz naruszeń prawa i zasad obowiązujących wewnątrz firmy. Jej nadrzędnym celem jest zapobieganie szkodom na rzecz firmy oraz jej pracowników, partnerów biznesowych i klientów.

Jak działa infolinia zaufania?

Za pomocą infolinii zaufania można zgłosić każdą osobę lub stan rzeczy, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa lub wewnętrznych zasad firmy. Obejmuje to np. obszar przestępczości gospodarczej, ataki na bezpieczeństwo informatyczne, naruszenia prawa ochrony konkurencji, ochrony danych oraz wolności seksualnej.

Pierwszą osobą kontaktową dla pracowników niezmiennie powinien być ktoś z bezpośredniego środowiska pracy, np. przełożony, kierownictwo, rada pracownicza, dział prawny lub dział kadr personalny, o ile jest to możliwe dla sygnalisty w danych okolicznościach. Jeżeli sygnalista uzna, że bezpośrednie zgłoszenie nie jest właściwe, może od razu skontaktować się z rzecznikiem. Jego linia zaufania, do której osobisty dostęp ma tylko rzecznik, jest dostępna na całym świecie. Anonimowość jest możliwa we wszystkich kanałach komunikacji (elektroniczna platforma raportowania, telefon...), a wszystkie przekazywane informacje będą traktowane jako poufne. Oczywiście na życzenie na stanowisku osoby kontaktowej jest dostępna także kobieta. Rzecznik sprawdza wszystkie zgłoszenia pod kątem ich zasadności.

Sygnalista, który w dobrej wierze zgłasza faktyczne lub podejrzewane naruszenia, nie musi obawiać się jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

„W dobrej wierze” oznacza tutaj, że sygnalista ma wiarygodny powód, aby wierzyć, że zgłaszane przez niego fakty są zgodne z prawdą, nie są sprzeczne z jego własnym stanem wiedzy oraz jest przekonany, że szkodzą one firmie, pracownikom, klientom lub dostawcom. Sygnalista nie może celowo przekazywać fałszywych lub zniesławiających informacji. Infolinia zaufania nie może być wykorzystywana do celów innych niż te określone przez niniejsze wytyczne.