SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

Zalecenia dotyczące zbioru SHREDLAGE®

Sieczka SHREDLAGE® charakteryzuje się następującymi właściwościami:

  • Długość sieczki 26–30 mm
  • 95% fragmentów łodyg jest cieńszych niż 4 mm
  • Obłuszczone łodygi
  • Giętkie elementy składowe
  • Ziarna podzielone na cztery lub osiem części
  • „Luźny” wygląd wszystkich komponentów

Sieczka świeża

Sieczka sfermentowana

Zasadniczo w przypadku zbiorów SHREDLAGE® obowiązują takie same zalecenia jak dla typowej kiszonki z kukurydzy. Doświadczenie pokazuje, że należy zwracać szczególną uwagę na sposób obróbki łodyg, gdyż stopień kondycjonowania zmniejsza wcześniej, niż ma to miejsce w przypadku fragmentów ziaren.

Zalecana zawartość suchej masy wynosi 32–36%. Wilgotne materiały o zawartości SM poniżej 32% mogą powodować wzmożone tworzenie ścieków kiszonkowych, natomiast zawartość SM powyżej 36% wymaga szczególnie starannego zagęszczania.

Poniższe zalecenia mają charakter wytycznych dla prawidłowego ustawienia maszyny:

Długość cięcia (mm)

Świeża masaSucha masa
307030
266535
216040

Odstęp walców Corncrackera należy zawsze dobierać tak, aby było możliwe osiągnięcie odpowiedniego stopnia kondycjonowania oraz roztarcia ziaren.

Konieczne jest stałe kontrolowanie jakości kondycjonowania oraz ewentualne dostosowanie ustawień maszyny zgodnie z wymienionymi kryteriami.

(Odmiany kukurydzy brown midrib (BMR) mogą wymagać ustawienia walców ok. ½ mm węższego, niż jest to zazwyczaj zalecane; powodem jest gąbczasta struktura łodyg BMR).

Sprawdzanie ustawień corncrackera może odbywać się z zastosowaniem następujących metod:

Karta testowa SHREDLAGE® (Harvest Guide)

Pojemnik do próbek CLAAS, 1 litr

Rozdzielacz Penn State

Krótkie objaśnienie metod:

  • Karta testowa SHREDLAGE®, za pomocą której określa się długość i grubość cząstek.
  • Pojemnik do próbek o pojemności 1 litra do „szybkiego testu” kondycjonowania ziaren. Wszystkie ziarna powinny być podzielone co najmniej na cztery, a lepiej na osiem części; próbka nie powinna zawierać całych ziaren.
  • Wynik przetworzonych ziaren kukurydzy (Corn Silage Processing Score, CSPS), stopień kondycjonowania. CSPS to analityczna metoda laboratoryjna, sprawdzająca kondycjonowanie ziaren w stosunku do całkowitej zawartości skrobi w próbce. Wartość ta zależy od różnych parametrów. Oprócz suchej masy materiału, odmiany oraz warunków lokalnych istotną rolę odgrywa rzecz jasna także ustawienie sieczkarni polowej oraz stopień zużycia walców corncrackera. W przypadku SHREDLAGE® wartość CSPS dla świeżej kukurydzy powinna wynosić powyżej 70.
  • Rozdzielacz Penn State nadaje się do zastosowania bezpośrednio w silosie, w celu sprawdzenia stopnia kondycjonowania kiszonki SHREDLAGE®. Dzięki sitom o różnych rozmiarach oczek odsiewane są poszczególne frakcje wielkości. Docelowo podział powinien wynosić: 25% na sicie górnym oraz ponad 40% na sicie pośrednim.